Arbetslösheten ligger sedan många år tillbaka högre i Norrköping än i riket. Det finns en stark koppling mellan arbetslöshetsnivåerna och behovet av ekonomiskt bistånd.

Matchningsproblematik

Kurvorna för arbetslösheten i Norrköping och i riket följs åt men arbetslösheten i Norrköping är omkring 4 procentenheter högre än i riket.


Andel arbetslösa i Norrköping och riket

Källa: Arbetsförmedlingen

Konjunkturinstitutet och regeringen har gjort prognoser fram till år 2021 som, i den rådande högkonjunkturen, visar på en något minskande arbetslöshet. Trots stark efterfrågan på arbetskraft finns en matchningsproblematik som gör att arbetslösheten inte minskar så mycket. Det finns också en tendens till utbildningsinflation, det vill säga att jobb med formellt lägre utbildningskrav tillsätts med personer som har högre utbildning än vad som krävs i yrket.


Arbetsförmedlingen bedömer att det finns fyra grupper som har svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är lågutbildade, äldre än 55 år, födda utanför EU och personer med funktionsnedsättningar som ger försämrad arbetsförmåga.


Fler utrikes födda är arbetslösa

Om man tittar på antalet arbetslösa i Norrköping så har det legat ganska konstant den senaste perioden. Men om man delar upp antalet i de Norrköpingsbor som är födda i Sverige respektive i utlandet kan man se att antalet utrikes födda är fler sedan en tid tillbaka än antalet svenskfödda.


Antal arbetslösa i Norrköping, totalt och per födelseland

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Skillnaden beror till stor del på antalet nyanlända som kommit till kommunen och som håller på att etablera sig. I och med att Arbetsförmedlingen har etableringsansvaret blir de nyanlända inskrivna som arbetssökande i ett tidigt skede. Arbetsförmedlingens bedömning är att gapet mellan inrikes födda och utrikes födda kommer att öka framöver.


Etableringstiden som Arbetsförmedlingen har ansvar för är två år. Men genomsnittstiden för en nyanländ att komma in på den svenska arbetsmarknaden är betydligt längre, kanske 7-8 år. Därför finns behov av ökade satsningar på etableringsinsatser i form av språkundervisning, annan utbildning, validering, praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder.

 

Tiden i arbetslöshet påverkar

Ju längre tid som en person har varit arbetslös desto svårare är det att få ett arbete. I Norrköping har antalet som har varit arbetslösa mer än ett år ökat på senare tid. Särskilt har antalet ökat för de som har varit arbetslösa längre än två år.


Ekonomiskt bistånd

När arbetslösheten är hög är det generellt ett högre behov av ekonomiskt bistånd. Hur länge man har varit arbetslös påverkar också. Efter lång tid i arbetslöshet sjunker ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen och sannolikheten för att man behöver söka ekonomiskt bistånd ökar.


Nyanlända som är arbetslösa har ofta inte haft möjlighet att arbeta ihop en tillräcklig grund för att få rätt till arbetslöshetsförsäkring eller rätt till de högre ersättningsnivåerna genom deltagande i Arbetsförmedlingens programverksamheter. Det kan då innebära att de får behov av ekonomiskt bistånd.


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret bedömer att cirka 60 procent av de personer som efter två år lämnar etableringen hos Arbetsförmedlingen är i behov av ekonomiskt bistånd. Det medför ett förväntat ökat tryck på ekonomiskt bistånd från och med sommaren 2018. Dessutom får omkring 10 procent av hushållen ekonomisk utfyllnad under sin etableringstid.