Genom att satsa på information och påverkansarbete om smarta resval kan infrastruktursatsningar i vissa fall senareläggas eller de kanske inte alls kommer att behövas. Det är ett sätt att genomföra en hållbar trafikplanering.

 

Illustration person som planerar trafik

Fyrstegsprincip för trafikplanering

Kommunen arbetar efter fyrstegsprincipen när det gäller hållbar trafikplanering. Det innebär att man i första hand påverkar med mjuka åtgärder, till exempel information och påverkansarbete. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. I sista hand satsar man på att bygga ny infrastruktur.


Omvandlingen av Norrköping med nytt resecentrum och nya trafiklösningar gör att det är viktigt att satsa på hållbar och kostnadseffektiv trafikplanering. Forskning visar att information och påverkansarbete om smarta resval har en mycket god kostnadseffektivitet. Genom att satsa på sådana insatser kan kanske dyra infrastrukturinsatser skjutas på framtiden eller helt utgå.


En ny generation trafikanter

Idag kan man se en utveckling med ett ökat resande med kollektivtrafik och en stagnerad utveckling av biltrafiken. Norrköpings kommun har valt en inriktning där en större andel av transporterna ska ske med hållbara trafikslag, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång. Konsekvenserna av det är ett större fokus på utveckling av de hållbara trafikslagen och minskade insatser i biltrafiksystemet.


Befolkningstillväxten kan dock göra att biltrafiken ökar, även om den minskar per invånare. En planeringsförutsättning i översiktsplanen för staden är att biltrafiken inte ska öka trots en kraftig ökning av invånarantalet. Det är därför viktigt att exempelvis kollektivtrafiken blir så attraktiv att fler väljer den istället för bil.


Den biltrafik som ska finnas behöver integreras i systemet på ett smart sätt. En bilist som inte har sitt mål i staden ska kunna färdas runt, utan att passera centrum. Det ska vara möjligt att parkera bilen vid större busshållplatser utanför staden och fortsätta in till centrum med kollektivtrafik.


Parkering fungerar som styrmedel

Parkeringsåtgärder kan utgöra ett starkt styrmedel för att uppnå ett hållbart resande. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är sådant som tillgång på parkeringsplatser och parkeringstaxor avgörande faktorer för individens val. Om det är svårt och dyrt att parkera väljer fler att åka kollektivt eller att cykla och det motverkar ett vanemässigt bilkörande.


Det byggs mycket i Norrköping och byggnationen i staden märks. De senaste årens stora byggprojekt har inneburit att ett antal parkeringsplatser har försvunnit, eftersom man tidigare har använt avrivna tomter för parkering. När de tomma ytorna bebyggs blir det inte enbart svårare att hitta parkeringsplats utan även att över huvud taget ta sig fram med bil.


De kommande stora infrastrukturprojekten kommer påverka biltrafiken under många år framåt. Det gäller att projekten samordnas på allra bästa sätt för att klara att hantera trafiken med en acceptabel kapacitet och med hög trafiksäkerhet.