Mycket av kommunens verksamheter regleras kraftigt av nationell lagstiftning. Förändringar i lagen innebär ofta att det krävs verksamhetsutveckling eller kompetensutveckling. Här följer några exempel på kommande förändringar av lagstiftning inom den sociala sektorn.

 

Person vid dator som spelar för pengar samt en paragraf

Socialtjänstlagen ska ses över

I april 2017 beslutade regeringen att utse en särskild utredare som ska se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser.


Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten.


De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att det leder till ökade kostnader för stat eller kommun. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018. Beroende på vilka förslag som kommer fram och som senare beslutas, kan det få stor betydelse för verksamheterna inom socialkontoret och vård- och omsorgskontoret.

Utvidgat ansvar för att motverka spelmissbruk

Riksdagen beslutade i juni 2017 att kommuner får ett förändrat ansvar i missbruksfrågor. Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Socialnämnden får också ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2018.


En konsekvens för socialkontoret är att de får ansvar för att erbjuda behandlingsinsatser på samma sätt som idag gäller vid substansmissbruk. Det blir också samma skyldigheter som kring utredning och handläggning av personer med missbruk av spel som för närvarande gäller för personer med missbruk av substanser. Det här kan öka belastningen något på socialkontoret, men enligt finansieringsprincipen ska kommunerna kompenseras för sina kostnader. Finansieringsprincipen innebär att kommuner inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.


Kan bli stopp för serviceinsatser

Med serviceinsatser menas insatser som medborgare kan ta del av utan att först få ett biståndsbeslut. De kan också kallas servicetjänster eller öppna ingångar. Kommunens syfte med att erbjuda serviceinsatser inom socialtjänsten är att öka tillgängligheten och stärka det förebyggande perspektivet. Det görs genom att kommunen erbjuder stöd så tidigt som möjligt för att undvika att problem förvärras.


Rättsläget för serviceinsatser är oklart. Det hör till socialtjänstens uppgifter att erbjuda allmänt inriktade insatser, men det saknas en tydlig definition av sådana insatser i socialtjänstlagen. Under 2016 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsyn av serviceinsatser inom missbruksvården i Norrköping. Efter tillsynen har IVO ställt krav på att kommunen ska säkerställa att individuellt anpassade insatser föregås av utredning, bedömning och beslut. Det resulterade i en rättsprocess mellan IVO och Norrköpings kommun i frågan hur serviceinsatser får tillämpas.