I kommunens vision uttrycks att Norrköping år 2035 är en universitetsstad med fler än 10 000 studenter. För att nå den visionen behöver kommunen arbeta med insatser som får effekter både på kort och lång sikt.

 

Illustration studenter framför Campus Norrköping

Nu 5 000 studenter

För närvarande studerar omkring 5 000 studenter vid Campus Norrköping, Linköpings universitet. För att antalet ska dubbleras till år 2035 behövs ett arbete som präglas av samverkan mellan kommunen och andra parter och som har en målmedveten riktning och ett tydligt innehåll.

Mer attraktiv studentstad

För att närma sig visionen måste Norrköping bli ännu mer attraktiv som studentstad. Förutom det uppenbara som gäller utbildningens innehåll är ofta tillgången till bostäder och rimliga hyresnivåer avgörande när studenter väljer studieort. Utbudet av studiesociala aktiviteter är också viktigt. Campus Norrköpings centrala läge är en nyckelfaktor, men en studentstad är mer än ett campus och även det som händer utanför universitetet är av stort värde för studenter.

 

Övergång från gymnasiet

För många Norrköpingsungdomar är närheten till Campus en viktig faktor när det gäller övergång från gymnasiet till vidare studier. Kommunen i sin helhet och de enskilda grund- och gymnasieskolorna kan göra insatser i för att få eleverna att intressera sig för eftergymnasiala studier. På sikt kan det också innebära en ökad utbildningsnivå i Norrköping.

 

Utbildningens kvalitet och forskning

När studenter väljer vilket universitet de vill studera på är utbildningens kvalitet en viktig aspekt. En god forskningsmiljö attraherar framgångsrika forskare som också påverkar kvaliteten i grundutbildningen. Utbildningens kvalitet påverkar också studenternas möjlighet att få jobb efter examen. Norrköpings kommun värdesätter och har en roll i att uppmuntra en stark utbildning och forskning vid Campus Norrköping.

 

Samverkan behövs

För att nå visionens 10 000 studenter år 2035 krävs insatser av flera aktörer. Samverkan mellan universitetet, offentlig sektor och näringsliv blir allt viktigare framöver. En sådan samverkan kan ge en hävstångseffekt som kommer till nytta för alla inblandade parter. Det betyder också mycket för Norrköping som kommun att studera, arbeta, bo och leva i.