Godstransporter är nödvändiga, även i den täta attraktiva staden. Det är viktigt för kommuner att arbeta tillsammans med andra aktörer för att hitta lösningar för hållbara och effektiva godstransportlösningar i staden.

 

Illustration staplade kartonger

Speciella förutsättningar i staden

Godstransporter i staden har speciella förutsättningar, eftersom de sker i en miljö med tät bebyggelse och trånga gaturum med många boende, arbetsplatser och mötesplatser. Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sin rapport ”Kommuners arbete med godstransporter” att de flesta svenska kommuner inte har någon godstrafikstrategi och att frågorna inte är så högt prioriterade av kommunerna. De förklarar det med att området främst är kopplat till den privata sektorn.


Regeringen tog i början av 2017 beslut om att ta fram en nationell godstrafikstrategi. Den ska ge en samlad bild av nuläget, utmaningar, möjligheter och viktiga områden att arbeta vidare med.

Godstrafiken ökar – strategier behövs

Godstrafikmängderna ökar och godstransporter står för stora delar av de hälsovådliga utsläppen i städerna. Det är därför viktigt att kommuner jobbar proaktivt i samverkan med andra typer av aktörer för att hitta lösningar för hållbara och effektiva godstransportlösningar i staden.


Norrköpings kommun har deltagit i flera forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet för att hitta affärsmodeller både för samordnad varudistribution och för citylogistik. Det handlar om att hitta kommunens roll i arbetet och lämpliga sätt för samverkan med kommersiella aktörer. Kommunen har beslutat att införa samordnad varudistribution för sina egna upphandlade varor.


Norrköping är en av kommunerna som inte har någon samlad godstransportstrategi. Norrköping utvecklas som logistiknod, hamnen byggs ut, nya stadsdelar kommer till och Ostlänken byggs. Det gör att det är viktigt att i framtiden även inkludera godstransporterna i styrdokumenten för trafik, stadsutveckling och etableringar.