Befolkningsutvecklingen, med en ökande folkmängd och fler i äldre och yngre åldrar, gör att det behövs fler medarbetare i Norrköpings kommun i framtiden. Det uppmärksammades av de drygt 4 000 medarbetarna i kommunen som deltog i Framtidens Norrköping på C.

 

Medarbetare

Fler medarbetare – konsekvensen som värderades högst

Under hösten 2016 och våren 2017 deltog totalt 4 188 av kommunens medarbetare i aktiviteten Framtidens Norrköping på C. De fick se en visning i domen i Visualiseringscenter C om Norrköpings framtid och vara delaktiga i en workshop. Där fick de diskutera och svara på hur viktiga olika framtidsområden är för just deras verksamhet och vilka konsekvenser det kan få för den. Den konsekvens som värderades allra högst var att det behövs fler medarbetare, som en konsekvens av befolkningsutvecklingen.

Tydliga eller mer indirekta kopplingar till fler medarbetare

För kommunens allra största verksamheter som är förskola, skola samt vård och omsorg är det självklart att det finns en tydlig koppling mellan antalet invånare och antalet medarbetare som behövs. Här gör man också volymberäkningar som ligger till grund för budgetarbetet. För andra verksamheter är kopplingen mellan antal invånare och behovet av medarbetare mera indirekt, men det finns ändå en sådan koppling.

Fler invånare ger mer byggande

Befolkningstillväxten gör att det byggs mycket bostäder. I sin tur påverkar det alla verksamheter som är inblandade i samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplaner ska tas fram och mark ska finnas tillgänglig för exploatering. Antalet bygglov har ökat med 20 procent de senaste två åren och ökningen beräknas fortsätta. Trots ökningen har handläggningstiden för bygglovsärenden i stort sett bibehållits jämför med tidigare år. Det har man dels klarat genom resursförstärkning och dels genom att jobba med processtyrning.


Men det finns också annan verksamhet som ökar innan det är möjligt att bygga. Exempel på det är sanering av förorenade områden och dagvattenhantering, det vill säga att ta hand om framför allt regn- och smältvatten. I Norrköping, som tidigare hade många industrier i centrala lägen, finns många förorenade områden som måste saneras innan det går att påbörja byggprojektering. Även sådant som hanteringen av dagvatten måste komma till stånd annars kan följden bli förseningar av exempelvis framtagandet av detaljplaner, markköp, byggprojekt och etableringar. Det behövs också mer arbete och kompetens inom exempelvis trafikplanering och landskapsarkitektur.


Behövs fler i driften

När väl parker, gator och andra investeringar är gjorda behövs mer arbete göras inom driftavdelningar för att sköta om det utökade ytorna. Ett ökat behov av kommunal service i form av exempelvis förskolor, skolor och äldreomsorg innebär också att det blir fler tillsynsobjekt för miljö- och hälsoskyddskontoret. Fler människor betyder att det blir fler restauranger, nya samlingssalar och liknande som också ökar behovet av tillsyn. Och det är medarbetarna som ska genomföra tillsynen.


Ökad efterfrågan inom kultur och fritid

En ökad folkmängd betyder också att behovet och efterfrågan av olika typer av mötesplatser, idrottsanläggningar, kulturaktiviteter och evenemang blir större. När antalet barn i grundskoleålder ökar blir det en högre efterfrågan på kulturverksamheter som vänder sig till skolan och det behövs fler pedagoger även inom kultur- och fritidskontoret.

 

Vi behöver jobba mer effektivt

Allt det här betyder att det blir fler medarbetare i kommunen. Men det betyder också att vi måste jobba allt effektivare. Just att vi behöver jobba mer effektivt var också en av de högre värderade konsekvenserna av befolkningsutvecklingen när medarbetarna genomförde workshop i Framtidens Norrköping på C.


Ett exempel på hur frågor kring effektivitet hanteras, är arbetet med att samordna samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar om att hitta arbetsformer för att nå en effektiv samhällsbyggnad för att kommunen ska klara sina åtaganden. Det sker i form av praktiskt arbete som genomförs av tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret och Norrköping Vatten och Avfall AB, där man arbetar i samma process. Det har också en fördel att visa på samverkan i samhällsbyggnadsprocessen när man behöver rekrytera medarbetare. Det är lättare att få kvalificerade sökande när man kan visa på en samlad, stor bredd inom samhällsbyggnadsområdet.