Den närmaste tiden kommer stadens trafiksystem att påverkas kraftigt när höghastighetsjärnvägen Ostlänken och ett nytt resecentrum byggs. För att få ut maximal effekt av ett nytt resecentrum behövs stora investeringar i infrastrukturen runt om, till exempel vägar, kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar.


Illustration vägnät cyklist fotgängare kollektivtrafik

Få ut maximal effekt av Ostlänken och resecentrum

När Ostlänken, som är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, byggs förväntas pendlingen mellan Norrköping och Stockholm öka kraftigt. Restiden beräknas då till cirka 50 minuter och start för trafiken planeras till år 2028. Byggandet av Ostlänken gör samtidigt att det blir mindre trafik på den befintliga banan. Då ges det utrymme för ökad pendeltågstrafik, vilket gör det enklare att pendla inom kortare avstånd. Även det gör att man kan räkna med en ökad pendling. Ett nytt resecentrum kommer att byggas för att hantera de nya resandeströmmarna.


För att få ut maximal effekt av Ostlänken och ett nytt resecentrum behövs stora investeringar i omkringliggande infrastruktur. Det handlar om ny- och ombyggnad av gator, kollektivtrafikstråk samt gång- och cykelstråk. Förändringen av trafiknätet gäller både stadsdelar som ligger nära resecentrum, som Butängen och Saltängen, men det kommer också att påverka resmönster och färdsätt i staden som helhet.


I projektet "Framtidens resor i Norrköping" tas nu ett förslag fram till ett samlat nätverk för gång, cykel och kollektivtrafik i staden, som kopplar an till resecentrum. Projektet är EU-finansierat och det leds av kommunen och genomförs i samarbete med Östgötatrafiken och Region Östergötland. Även den nya översiktsplanen för staden innehåller strategier och strukturer för resande. Den beslutades av kommunfullmäktige i juni 2017.

Stora projekt med Trafikverket

Tillsammans med Trafikverket arbetar Norrköpings kommun intensivt med projekt som är kopplade till Ostlänken och ett nytt resecentrum. Under hösten 2017 planeras för byggstart av Kardonbanan. Det är en godsjärnväg från Åby via Malmölandet till hamnen på Händelö. Projektet innehåller byggande av flera järnvägsbroar, bland annat över Motala ström där den har sitt utlopp i Bråviken.


Kommunen och Trafikverket har startat projektering av en ny godsbangård på Malmölandet. I samband med att Ostlänken byggs kommer godsbangården att flytta ut dit och kopplas ihop med Kardonbanan. Det betyder att det blir smidigare att transportera gods på järnväg och att flytta över gods mellan sjöfart, järnväg och väg. När godsbangården flyttar blir det också mer plats i centrala Norrköping för bygget av Ostlänken och stadsutvecklingen.


Planering pågår också för att finna rätt utformning av det kommande resecentret. Under våren 2017 genomfördes en medborgardialog om framtidens resecentrum, där det kom in över 1 700 svar på vad som är viktigt när det gäller innehållet i och runt resecentrum och vilken karaktär som man tycker att resecentrum ska ha. Många tyckte att det nya stationsområdet ska fyllas med sådant som caféer, restauranger, butiker, hotell, kontors- och konferenslokaler. Många framförde att det är viktigt att känna igen sig i Norrköping även i den nya stadsdelen och att den ska byggas som en grön och hållbar del av staden. På en övergripande nivå kommer förslag till hur området ska bebyggas i samband med att planprogram för Butängen och Johannisborg blir klart för samråd under senare delen av 2017.

 

Johannisborgsförbindelsen

Passagerna över Strömmen är flaskhalsar i trafikflödet. Varje dygn passerar omkring 32 000 fordon över Hamnbron. Nu planeras en ny bro över Strömmen i ett mer östligt läge, den så kallade Johannisborgsförbindelsen. Den ska bli en naturlig förbindelse mellan Söderleden och Ståthögaleden och avlastar de centrala delarna av Norrköping från trafik och farligt gods. Detaljplanen för Johannisborgsförbindelsen blir klar tidigast hösten 2018.

 

Regionen ansvarar för kollektivtrafikens utveckling

Det är Region Östergötland som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Det sker genom regionens kollektivtrafik- och samhällsplaneringsnämnd, som har uppdraget att vara regional kollektivtrafikmyndighet. Nämnden ger Östgötatrafiken i uppdrag att samordna hela Östergötlands kollektivtrafik och planera linjer och tidtabeller för buss, pendeltåg, spårvagn och båt.


Norrköpings kommuns ansvar när det gäller kollektivtrafiken är att stå för infrastrukturen inom det kommunala gatu- och vägnätet. Kommunen sköter utveckling, drift och underhåll av spåranläggning, buss- och spårvagnshållplatser, signalanläggningar, kontaktledningar och strömförsörjningen för spårvägen. Dessutom äger kommunen spårvagnarna, driver spårvagnsverkstaden och ansvarar för särskild trafikledning för spårvagnstrafik samt tvätt och städning av spårvagnarna.


Utveckling av spårvägsnätet

Vid planeringen av det nya resecentret siktar man mot att omstigning mellan trafikslag ska kunna ske inom tre minuter. Där har spårvagnstrafiken en viktig roll med sin stora kapacitet och det är ett skäl till att spårvägsnätet behöver utvecklas.


Förutom kopplingen till det nya resecentret behövs en utbyggnad av en sydlig spårvägslinje mot Vrinnevisjukhuset. Bortom sjukhuset har området Björkalund börjat byggas ut och stadsdelen Vilbergen förtätas, vilket gör att invånarantalet kommer att öka i den delen av Norrköping. Det gör att man planerar att även bygga ut spårvägsnätet.


För att minska restiderna pågår ett arbete gör en kortare sträckning av spårvägen från Ljura till Söder Tull, den så kallade Ljuralänken.


Utvecklingen medför att kapaciteten inom spårvagnsnätet behöver höjas framtiden. Det innebär investeringar i nya spårvägslinjer och spårvagnar och en högre kapacitet i vagnhallar och spårvagnsverkstad.