Välfärdsteknik i vården och omsorgen syftar i allmänhet på teknik som brukarna direkt använder. Men det pågår också mycket digital utveckling som mer indirekt kommer till nytta för brukarna.

 

Illustration undersköterska med surfplatta

Bättre dokumentation

Inom vård- och omsorgskontoret pågår flera projekt och införande av teknik och IT-stöd som innebär att det är personalen som använder teknik men där huvudsyftet är att kvalitetssäkra att brukarna får sina behov tillgodosedda.


Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som utgår från ett gemensamt språk för dokumentation och samarbete över professionsgränserna. Dokumentationen är strukturerad så att det ges möjlighet att samla in lokal och nationell statistik och på så sätt kunna följa verksamheten. Dokumentationen sker i verksamhetssystemet Treserva.


Under 2017 kommer personal att pröva en mobil lösning av dokumentation genom att använda surfplattor.

Enklare samverkan

Personal kommer att börja dokumentera i systemet "Nationell patientöversikt" i början av 2018. Det gör det möjligt för behörig personal att med brukarens eller patientens samtycke ta del av information, som har registrerats inom sjukvården eller hos privata vård- och omsorgsgivare. Syftet är att få en helhetsbild av brukaren eller patienten som kan öka kvaliteten i vården och omsorgen, att minska dubbelarbete och att få ett bättre verktyg för planerings och samordning mellan vård- och omsorgsgivare.


Ett annat system i samverkan är ROS som står för Remiss Och Svar. Det används av kommunerna och Region Östergötland för att få en ökad patientsäkerhet i hemsjukvården vid provtagningar.


Kvalitetssäkring

Det finns även ett projekt för digital hantering och signering av läkemedel som ska garantera att läkemedel ges enligt ordination.


Vård- och omsorgskontoret inför ett tids- och insatsregistreringssystem för att säkra att brukaren får de insatser som hen är beviljad.