Kommunen har etablerade kontakter i och utanför Europa. I ett EU som i framtiden kommer att präglas av ekonomiska åtstramningar blir det viktigt att även hitta andra samarbetsparter.

 

Illustration jordglob

Dagens internationella relationer

Norrköping har ett mångårigt engagemang i det svensk-italienska EU-nätverket SERN, som står för Sweden Emilia Romagna Network. Samarbetet i nätverket handlar om flera viktiga framtidsfrågor, till exempel stöd och service till den allt större äldre befolkningen, att öka medborgarinflytandet och att hitta effektiva modeller för att engagera yngre personer och personer med utländsk bakgrund i volontärarbete.


Sedan länge finns etablerade vänortsrelationer i Norden och övriga Europa. Framför allt bygger man vidare på samarbetet med de nordiska vänorterna, men även med Riga i Lettland, Esslingen i Tyskland och Linz i Österrike.


Kommunen etablerar även kontakter och samarbeten utanför Europa. I samverkan med Kenya lär vi oss socialt entreprenörskap och att hushålla med våra resurser och vår närmiljö. När det gäller framtida samarbete med Kina fokuserar Norrköping i första hand på Xuzhou i Jiangsunprovinsen.

Påverkan på internationaliseringsarbetet

Inom EU finns ett antal större processer som kommer att påverka förutsättningarna för Norrköpings internationaliseringsarbete. Storbritanniens beslut att lämna unionen, Brexit, kommer att leda till en kraftig minskning av EU:s budget. Processen med utträdesförhandlingar sammanfaller med arbetet med att ta fram en ny långtidsbudget för EU.


Det bedöms att det finns risk för att det kommer att bli en omfattande neddragning av EU:s strukturfonder som är ett verktyg i sammanhållnings- och regionalpolitiken. Istället tror man att det kan bli omfördelningar till de mer ämnesspecifika sektorprogrammen. Det kommer i så fall att medföra att kommuner kommer att få väsentligt mindre medel för utvecklingsprojekt under nästa budgetperiod som börjar år 2021.


Norrköpings kommun kan förbereda sig genom att skaffa sig en bättre vana att delta i relevanta EU-projekt så att kontoren står bättre rustade när konkurrensen om medel i strukturfonderna blir större. Kommunen kan också engagera sig i internationella utbyten, nätverk och projekt där medel kommer från annat håll än EU. Det kan ge bättre förutsättningar för ett fortsatt starkt internationaliseringsarbete.

 

Det internationella Norrköping i framtiden

Inför framtiden kan man se att

  • kommunen aktivt arbetar som dörröppnare för att hjälpa Norrköpings näringsliv med fördjupade handelsrelationer, nya exportmarknader och utveckling av nya produkter i samverkan med utländska företag,
  • vi har en välutbildad befolkning som studerar både i Sverige och utomlands och att fler utländska studenter kommer till Norrköping och väljer att stanna här,
  • kommunförvaltningen präglas av internationalisering i utvecklingen av verksamheten och att inget stort kommunalt beslut tas utan systematisk internationell omvärldskartläggning,
  • vi deltar i fler projekt med medfinansiering från EU och andra aktörer vilket leder till ökade kunskaper och i förlängningen bättre beslutsfattande och att
  • antalet officiella delegationer som vill besöka Norrköping och ta del av våra kunskaper och erfarenheter ökar.