Andelen av de äldre som bor i särskilt boende minskar i Sverige. Andelen skiljer sig mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Tillgången på platser i särskilt boende är i balans med efterfrågan och enligt prognos kommer den att vara det även kommande år.

 

Äldre person med hus i bakgrunden

Nästan 1 300 lägenheter – 86 procent nöjda

För närvarande finns nästan 1 300 lägenheter i särskilt boende. Av dem finns det möjlighet för 18 par att få en lägenhet som är anpassad för två personer. Tidigare har det varit brist på parboende, men för närvarande är tillgången större än efterfrågan.


Det är ganska stor omsättning på lägenheter i särskilt boende och det finns därför både tomma lägenheter och personer som väntar på att flytta in. Det är viktigt att tiden då lägenheten står tom blir så kort som möjligt och det pågår ett arbete för att se om man kan korta tiden. Statistik visar att den längsta tiden är själva erbjudandet, det vill säga från att någon erbjuds lägenheten tills det blir ett ja tack och kontakt skrivs. Ibland behövs flera erbjudanden för samma lägenhet innan någon tackar ja.


Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” från 2016 visar att 86 procent av personerna i särskilt boende är nöjda eller mycket nöjda med äldreomsorgen i Norrköpings kommun. Det är 3 procentenheter högre än i riket totalt.

Prognos för framtida behov av särskilt boende

En ny prognosmodell har tagits fram för att göra bedömningar av framtida behov av särskilt boende. Den bygger på andel personer under en treårsperiod med beslut om särskilt boende, uppdelat på ålder och kön. Andelen kombineras sedan med befolkningsprognosen och på så sätt ger modellen ett beräknat värde för antal personer med behov av särskilt boende. Det finns också planer för det antal lägenheter i särskilt boende som kommer att finnas i slutet av varje år. En jämförelse av dessa två visar att behovet och planerna för särskilt boende verkar vara i balans de närmaste fem åren.


Prognos för antal personer med behov av särskilt boende och plan för antal lägenheter

Källa: Norrköpings kommun, kommunstyrelsens kontor och vård- och omsorgskontoret


Planeringen för antal lägenheter i särskilt boende sträcker sig till år 2021 medan prognosen för antal personer med behov av särskilt boende är gjord till år 2026. Behovet ökar under senare delen av prognosperioden. Men samtidigt utvecklas nya former av trygga boendeformer som är tillgänglighetsanpassade och som erbjuder social gemenskap. En del som flyttar in i dessa boendeformer kanske kan bo kvar där livet ut, även om de får behov som i dagsläget skulle kunna innebära att de ansöker om och beviljas särskilt boende.


Trygga boendeformer

Ett första trygghetsboende byggs i Kneippen med 43 lägenheter och har planerad inflyttning våren 2019. Trygghetsboende är till för den som är 65 år eller äldre och som har behov att extra trygghet, service och social samvaro. Lägenheterna är utan trösklar, det finns inga nivåskillnader i utemiljön och det är förhöjd tillgänglighet i till exempel badrummet. Dessutom finns gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Under vissa tider kommer också personal att finnas på plats.


Planering pågår också för trygga trappuppgångar för äldre i Hyresbostäders befintliga lägenhetsbestånd.


Utredningen ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” lyfter fram att det behövs en palett av insatser från landsting, kommuner och civilsamhälle för att personer som på grund av oro, ensamhet och liknande har svårt att bo kvar hemma. Det kan handla om kurativt eller psykologiskt stöd, dagverksamhet, träffpunkter, väntjänst och boendeformer som underlättar gemenskap.