I stort sett alla kommunala verksamheter i Norrköping bedömer att kompetensförsörjningen är en framtidsutmaning. Rörligheten på arbetsmarknaden har ökat under senare år, så det gäller att både hitta vägar att behålla medarbetare och att rekrytera nya.

 

Illustration Norrköpings kommuns logotyp och människor runt omkring

Tekniska yrken

Arbetsmarknaden för många som har tekniska yrken är mycket god, vilket gör att det är konkurrens om arbetskraften. Utvecklingen med Ostlänken, ökat byggande, ökad samverkan inom kommunen och Norrköpings ökade attraktivitet är alla faktorer som kan användas för att locka till sig och behålla kvalificerade medarbetare. Arbetsmarknaden är rörligare, medarbetarna väljer att stanna kortare tider på en arbetsplats. Det gör att det till exempel kan behövas kontorsövergripande introduktionsprogram för nyanställda som då snabbt kan få förståelse för hela arbetsflödet.


Bygg- och miljökontoret upplever att det är svårt att rekrytera erfarna handläggare inom vissa yrkeskategorier. Det gäller till exempel medarbetare med yrkeserfarenhet inom lantmäteriet och bygglov. Om svårigheterna kvarstår kan det komma att påverka kontorets handläggningstider. Det finns en alternativ arbetsmarknad för medarbetarna inom både statliga och privata verksamheter och kan vara svårt för kommunen att konkurrera när det gäller vissa anställningsvillkor, som exempelvis antal semesterdagar och ersättning för sjukvård.

Sociala sektorn

Prognoser tyder på att socionomer kommer att ha en mycket god arbetsmarknad de kommande åren. Troliga konsekvenser för socialkontoret blir högre kostnader för lön, höga kostnader till följd av stor personalomsättning och eventuellt behov av att hyra in socionomer från bemanningsföretag.


På ett nationellt plan är det redan svårt att rekrytera socionomer till myndighetsutövning. På socialkontoret har dessa svårigheter hittills märkts främst inom myndighetsutövning för barn och ungdom. Nu börjar det även märkas inom myndighetsutövningen för vuxna.


I Norrköping är rekryteringsläget problematiskt inom de flesta av vård- och omsorgskontorets verksamheter. Konkurrensen om arbetskraften ökar och det är svårt att rekrytera chefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, ekonomer, fysioterapeuter, undersköterskor, stödassistenter, stödpedagoger och handläggare till myndighetsutövningen.


Både antalet tillsvidareanställda och antalet visstidsanställda ökar inom vård- och omsorgskontorets verksamheter. Det är en väntad utveckling av olika skäl. Ett skäl är att det ges statliga stimulansmedel för att öka bemanningen och ett annat skäl är att verksamheten ökar i volym.


Attraktiv arbetsplats

Det är viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Stadsbyggnadskontoret har identifierat följande faktorer som grund för en attraktiv arbetsplats.

  • Kompetensutveckling av medarbetarna och ledarskapet.
  • Ett strukturerat arbete med utvecklingsplaner och uppföljning.
  • Konkurrensmässiga löner och förmåner. Många medarbetare har alternativa arbetsmarknader som kommunen måste kunna konkurrera med.
  • Det ska finnas karriärmöjligheter så att medarbetarna ska vilja stanna och utvecklas genom att prova nya arbetsuppgifter, utvecklas och ta mer ansvar.
  • Tydliga mål, både på ett övergripande och ett individuellt plan, behövs för att ge en tydlig bild av vart organisationen är på väg vilket sporrar medarbetarna i sitt arbete.
  • Bra arbetsmiljö med ett utvecklat IT-stöd, funktionella lokaler och en lärande organisation där medarbetarna känner sig trygga.
  • Marknadsföring av den kommunala verksamheten. Som medarbetare kan man få möjlighet att vara en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det är en viktig konkurrensfördel som kommunen kan bli bättre på att lyfta fram.

Fortsatt brist

Det finns inget som tyder på att tillgången till utbildad arbetskraft kommet att stiga under de närmaste åren. Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport ”Var finns jobben? Bedömning för 2017” att ”bristen på arbetskraft stiger tydligt inom samtliga kommunala områden”.