I lägesrapporten 2017 för vård och omsorg om äldre skriver Socialstyrelsen att en av de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården och omsorgen är att samordna insatserna för den enskilde. Behovet av samordning kommer att öka främst på grund av den växande gruppen av patienter och brukare med komplexa behov.

 

Illustration äldre person med streck runt omkring (symbolisera samverkan runt en person)

Utgå från den äldre

Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesrapport att äldre personer, som har omfattande behov, i för liten grad erbjuds en samordnad vård och omsorg utifrån en samlad bedömning. I rapporten lyfts fram att det handlar om att utgå från den äldre snarare än att utgå från insatser.


Även i Sveriges Kommuners och Landstings rapport ”Öppna jämförelser, vård och omsorg om äldre 2016”, konstateras att samverkan mellan kommuner och landsting och mellan olika yrkesgrupper har varit en utmaning under en lång tid. Bland de förbättringar av samverkan som har genomförts, nämns Samordnad individuell plan och införandet av Nationell patientöversikt.

Exempel på pågående samverkan

Det pågår införande av Samordnad individuell plan och Nationell patientöversikt i Östergötland. Utöver det finns en rad samarbeten mellan kommuner och regionen som syftar till att samordna och underlätta för patienter och brukare. Det finns både olika samverkansfora och samverkansavtal som rör olika målgrupper, bland annat personer med fysisk funktionsnedsättning. Ett annat exempel på aktuell samverkan är närsjukvårdens mobila grupp ”Almateamet”, som besöker multisjuka patienter i hemmet. Ytterligare ett exempel är test av mobil röntgen, som gör att vissa röntgenundersökningar kan görs i ordinärt eller särskilt boende istället för på sjukhus.


Vård- och omsorgskontoret gjorde i oktober 2016 en kartläggning av personer som uppfattas hamna mellan stolarna och som har svårt att fullt ut få sina behov tillgodosedda inom ramen för nuvarande insatser. För en del av dessa personer behövs samverkan mellan vård- och omsorgskontoret, socialkontoret, bostadsanpassningen eller regionens hälso- och sjukvård. De grupper där det behövs utvecklad samverkan är till exempel personer med missbruksproblem, psykisk ohälsa och personer med samsjuklighet eller behov av rehabilitering efter stroke eller självmordsförsök.


Det finns också goda exempel på samverkan mellan kommunens olika kontor. Ett sådant är samverkan kring personer med neuropsykiatriska diagnoser inom ramen för NP-center. Den är sedan 2017 en permanent verksamhet som drivs av vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.