Den 11 april 2017 passerade antalet Norrköpingsbor 140 000. Under år 2020 beräknas vi bli ytterligare 10 000. Tidigare under 2017, den 20 januari, blev vi 10 miljoner invånare i Sverige. År 2026 beräknas nästa miljongräns passeras. Norrköping och Sverige växer och förväntas göra det även fortsättningsvis så långt vi kan överblicka. Men så ser det inte ut i hela Europa.

 

Befolkningsframskrivning till 2080

EU:s statistikbyrå Eurostat har gjort en befolkningsframskrivning, som är ett slags prognos, ända fram till 2080 för de 28 medlemsländerna och Norge. Framskrivningen visar att EU:s befolkning totalt bara väntas öka med 10 miljoner invånare till 2080. I ganska många länder förväntas till och med en ganska stor befolkningsminskning. Kartan visar vilka länder som väntas öka, hålla sig tämligen stabila respektive minska i folkmängd. Sverige hör till dem som väntas öka allra mest, år 2080 räknar Eurostat med att vi ska ha över 14 miljoner invånare.

 

Befolkningsframskrivning fram till 2080, EU-länder med flera, länder som väntas öka (blå), hålla sig stabila (grön) respektive minska (orange)

Källa: Eurostat

 

Förutom Sverige är det Luxemburg och Storbritannien som väntas få en stor folkökning relativt sett, medan Litauen, Lettland, Bulgarien och Grekland väntas få den största befolkningsminskningen. Exempelvis Grekland väntas minska från 11 miljoner till 7 miljoner invånare.

 

Framskrivningen gjordes innan Storbritannien röstade för ett utträde ur EU, det så kallade brexit, vilket kan komma att påverka utvecklingen av folkmängden.

 

Födelseunderskott i många länder

I framtiden väntas antalet födda barn att minska i många länder. Det beror på att många länder har haft ett lågt barnafödande under lång tid, vilket gör att det blir allt färre personer i barnafödande åldrar. Så trots att man i framskrivningen har antagit att det kommer att födas fler barn per kvinna minskar antalet födda barn.


Samtidigt räknar man med att antalet som avlider ökar, trots att man har antagit att medellivslängden kommer att öka kraftigt och bli mer lika i alla länder. Ökningen av antalet döda beror på att det kommer att en stor andel äldre i befolkningen.


Det här gör att man räknar med ett födelseunderskott i de flesta länder. Det är bara i sex av länderna som det år 2080 beräknas födas fler än som dör, nämligen Frankrike, Spanien, Sverige, Storbritannien, Irland och Belgien.

 

Antagande om nettomigration i alla länder

Nettomigrationen, det vill säga skillnaden mellan antalet som invandrar och antalet som utvandrar, är väldigt olika i EU:s länder idag. Ganska många länder har fler som utvandrar än som invandrar. Det gäller länder i östra Europa som Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien. Det gäller också länder som på senare tid har drabbats svårt av ekonomiska kriser som Irland, Grekland, Spanien, Portugal och Cypern. I befolkningsframskrivningen antas att det här vänder och att alla länder år 2080 har en positiv nettomigration.

 

Sverige från fjortonde till nionde plats

Idag är Sverige EU:s fjortonde största land när det gäller folkmängden. Enligt Eurostats beräkningar kommer Sveriges befolkning att öka samtidigt som många andra länders kommer att minska. År 2080 förväntas Sverige vara EU:s nionde folkrikaste land. De länder som Sverige antas passera är Belgien, Tjeckien, Grekland, Ungern och Portugal.

 

Och Norrköping då?

När det gäller Norrköpings folkmängd görs prognoser tio år framåt. Ju längre fram i tiden desto osäkrare blir prognoser, vilket gör att prognosen för de närmaste fem åren kallas just prognos medan befolkningsutvecklingen för ytterligare fem år framåt kallas för utblick.

 

Norrköpings folkmängd, faktiskt antal 1968-2016, prognos 2017-2026, utblick 2027-2080

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, kommunstyrelsens kontor

 

Norrköping förväntas växa till omkring 160 000 invånare år 2026. En vanlig invändning till kommuners prognoser är att de är glädjeberäkningar, det vill säga att summan av alla kommuners prognoser skulle ge ett orimligt högt resultat för riket. Om vi gör en gissning av Norrköpings befolkning år 2080 utifrån de antaganden som används i tioårsprognosen skulle vi hamna på 209 000, vilket innebär en ökning med 50 procent. Det kan jämföras med Eurostats beräkning av folkmängdsökningen i Sverige som hamnar på 48 procent. En slutsats som vi kan dra är att Norrköpings gissning inte på något sätt motsägs av Eurostats gissning.


De fysiska strukturer som det fattas beslut om i kommunen idag kommer att finnas i decennier framöver. I den planeringen kan man behöva lyfta blicken långt fram i tiden och tänka sig att vi kan vara en kommun med 50 procent fler invånare om drygt 60 år.