Det är kö till boende för personer med funktionsnedsättning. Det finns för närvarande cirka 600 lägenheter och fram till 2021 planeras drygt 100 ytterligare. Men det är svårt att göra prognoser för behovet av lägenheter.

 

Illustration bostäder

Kö till boende

För närvarande finns det en kö till boende i olika former för personer som har funktionsnedsättning. Det handlar både om personer som har fått beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och enligt Socialtjänstlagen, SoL. Vissa av bostäderna har inriktning för personer med psykiska funktionsnedsättningar och andra med neurologiska funktionsnedsättningar. En del lägenheter finns inom gruppbostäder. Totalt fanns det i början av 2017 omkring 600 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar.


Det är för närvarande obalans mellan tillgången till lägenheter och antalet personer som har beslut om bostad med särskild service, enligt LSS, eller beslut om särskilt boende för personer med funktionsnedsättning, enligt SoL. Många med beslut har väntat längre än tre månader.

Svårt att göra prognoser

Det är svårt att göra prognoser för den här sortens bostäder. Man kan förstås anta att behovet ökar när folkmängden ökar. Men det är svårt att göra prognoser kopplade till befolkningsutvecklingen eftersom det är en så liten andel som har behovet.


Utöver befolkningsökningen kan bostadsbrist och att boendestödet inte fungerar fullt ut under hela dygnet, bidra till att det blir fler ansökningar om bostad med särskild service. Det förekommer att personer, som man bedömer skulle klara ett eget boende om det fanns ett tillräckligt omfattande stöd, ändå får beslut om bostad med särskild service.


Nytillskott på 111 lägenheter

Under perioden 2017-2021 planeras för nybyggnation av totalt 111 lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt finns det flera boenden som behöver ersättas på grund av att de har små lägenheter med låg standard, eller att de inte uppfyller gällande brandsäkerhetskrav. En del av dem renoveras men en del kommer troligen att avvecklas. Det gör att den totala ökningen av antalet lägenheter för personer med funktionsnedsättning troligen blir lägre än de 111 som finns i planen.