Bygg- och miljökontorets verksamhet grundar sig på lagar, förordningar och tillämpning av rättspraxis. Det pågår kontinuerligt ändringar i dessa som berör verksamheten och som direkt får effekt i det praktiska handläggningsarbetet.

 

Illustration bostadsanpassning livsmedel lantmäteri

Livsmedelskontroll

Inom livsmedelsområdet finns flera förslag till ändrad lagstiftning. Från och med 2018 föreslås en förändring som kommer att innebära att det kommer till nya kontrollområden med ett tydligare lagstöd. Inom EU har det under lång tid arbetats med det så kallade Santépaketet. Det innehåller nya EU-regler om offentlig kontroll av bland annat livsmedel. Det här kommer att påverka många olika svenska lagar, till exempel Livsmedelslagen, Lagen om kontroll av ekologisk produktion och Miljöbalken.


Statskontoret har ett uppdrag att utreda hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner som inte utför sin kontroll i tillräcklig omfattning eller som inte utför kontrollen utifrån en bedömning av hur riskerna ser ut. Norrköping, som är en stor kommun, genomför sin kontroll och ligger bra till enligt Livsmedelsverkets revisioner. I uppdraget till Statskontoret ingår bland annat att se över om den statliga styrningen behöver förändras och vilka alternativa organisatoriska lösningar som kan finnas. En möjlighet skulle kunna vara att ansvaret för att utföra kontrollen flyttas till en annan kontrollmyndighet.


Det finns en nationell trend att övergå till efterdebitering av vissa kommunala taxor och avgifter inom vissa områden. I Norrköping pågår ett utredningsarbete för att införa efterdebitering inom livsmedelskontrollen. Även andra områden kan bli aktuella för efterdebitering, till exempel inom lantbruk och flera delar inom miljöskydd.

Bostadsanpassning

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över lagen om bostadsanpassningsbidrag. Ett nytt lagförslag har ännu inte trätt i kraft, men när den nya lagstiftningen införs kommer det att påverka handläggningen och de administrativa rutinerna. Bostadsanpassningsverksamheten har redan börjat anpassa sig till den kommande lagändringen, bland annat genom att de genomför fler hembesök.


Lantmäteritjänster

Statskontoret har fått i uppdrag att utreda vad Lantmäteriet har gjort för att komma tillrätta med problemet med långa handläggningstider i fastighetsbildningen. I utredningen ingår även att utvärdera hur organiseringen i en statlig och flera kommunala lantmäterimyndigheter, varav Norrköpings kommun har en, fungerar. Utgångspunkten i utvärderingen av organiseringen är kraven på en enhetlig, rättssäker och effektiv fastighetsbildning. Utredningen ska vara klar under hösten 2017 och beroende på vad som framkommer i den kan den få stor påverkan på den kommunala lantmäterimyndigheten i Norrköping.


Inom lantmäteriområdet diskuteras alltmer fasta taxor för väl definierade tjänster, så kallade saktaxor. De kan underlätta både för kund och handläggare när det gäller att beräkna avgiften. Det finns förslag på att införa saktaxor från början av 2018.