Antalet äldre ökar i Norrköping. Det beror framför allt på de stora barnkullar som föddes efter andra världskriget, men också på att medellivslängden ökar och att folkmängden i Norrköping ökar generellt.

 

Illustration äldre personer

Allra äldsta har störst omvårdnadsbehov

Den 31 december 2016 var 26 300 av Norrköpingsborna 65 år eller äldre. Av dem var 6 800 personer 80 år eller äldre. Om tio år förväntas åldersgruppen 65 år och äldre ha ökat med 4 100 personer. Av dem kommer 2 500 att vara 80 år eller äldre.


Det är särskilt de allra äldsta som har stora omvårdnadsbehov. Det innebär att ökningar i de äldre åldersgrupperna påverkar efterfrågan på exempelvis hemtjänst och särskilt boende i hög grad.

Årlig ökning med upp till 500 bland de äldsta

Ökningen av antalet som är 80 år och äldre beräknas till mellan 75 och 200 personer per år under den första femårsperioden i prognosen. Ju längre fram i tiden en prognos görs desto osäkrare blir den. Av den anledningen kallas prognosen för perioden 2022-2026 för utblick. Av utblicken kan man se att antalet som är 80 år och äldre ökar kraftigt för att år 2026 vara 500 personer fler än året innan.


Antal personer i åldersgrupper 2011-2016, prognos 2017-2021 och utblick 2022-2026

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, kommunstyrelsens kontor


Påverkan på välfärdstjänster

När antalet äldre blir fler ökar förstås efterfrågan på kommunala insatser som färdtjänst, bostadsanpassning, hemtjänst, korttidsboende och särskilt boende. Men även andra delar av kommunens utbud påverkas. Det kan handla om dagverksamhet, träffpunkter, teknikutveckling, inriktning av kultur- och fritidsverksamhet, stadsplanering och bostadsbyggande.


Mer om befolkningsutvecklingens påverkan på välfärdstjänster med inriktning mot äldre finns att läsa i andra artiklar.