Antalet personer som sökte asyl i Sverige var historiskt höga under 2014 och 2015 för att sedan minska kraftigt 2016. Hur många asylsökande som kommer i framtiden beror på flera olika faktorer, bland annat konfliktläget i världen och nationell politik.

 

Karta med Sverige markerat och personer runt omkring

Nationell nivå

Under 2015 sökte omkring 163 000 personer asyl i Sverige, av dem var cirka 35 000 ensamkommande barn. Det var framför allt konflikten i Syrien som bidrog till det stora antalet. De ensamkommande barnen kom också från Eritrea, Afghanistan och Somalia.


Under 2016 vidtog regeringen en rad åtgärder för att minska antalet asylsökande till Sverige och flyktingströmmen till vårt land minskade kraftigt. Totalt sökte omkring 29 000 personer om asyl i Sverige under 2016. Riksdagen fattade beslut om flera lagändringar och lagen som tillfälligt ska begränsa invandringen gäller i tre år.

I Norrköping

För att se hur många personer som har kommit inom ramen för flyktingmottagningen till en kommun finns det många parametrar att hålla reda på.


När en person kommer som flykting blir hen inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Det var 760 personer i Norrköping som var inskrivna i mottagningssystemet i maj 2017. En del av dem bor på Migrationsverkets anläggningar, andra har eget boende medan ensamkommande barn bor i HVB-hem eller i familjehem. Av de 760 som fanns i mottagningssystemet hade 120 fått uppehållstillstånd men hade ännu inte blivit folkbokförda i en mottagningskommun. Det är inte förrän personen har fått uppehållstillstånd som hen blir folkbokförd i kommunen. Det innebär att de 640 personerna, som finns i Norrköping men inte är folkbokförda, inte är registrerade i vårt kommuninvånarregister och de finns inte heller med i befolkningsstatistiken.


När en asylsökande person får uppehållstillstånd blir hen kommunmottagen i en kommun där personen antingen har skaffat eget boende eller har blivit anvisad boende. I Norrköping blev 1 400 kommunmottagna under 2016. Därefter kan man förstås flytta mellan kommuner. Av personer som blev kommunmottagna 2016 var det 148 som flyttade från Norrköping och 253 personer som hade blivit kommunmottagna i en annan kommun under 2016 flyttade till Norrköping.


Migrationsverket angav i maj 2017 att det fanns ungefär 2 500 Norrköpingsbor i etableringen. I etableringen är man två år efter att man har fått uppehållstillstånd. Personerna i etableringen är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som står för samordningen av etableringsinsatser. Det handlar både om vägen till arbete och sådant som förskola, skola, boende och hälsofrågor.


Antalet i framtiden

Vartefter som de asylsökande som bor i Norrköping får besked om de får uppehållstillstånd eller inte kommer en del av dem att bli kommunmottagna i Norrköping genom att de skaffar egen bostad här. Migrationsverket kommer under 2017 att anvisa totalt 91 personer till Norrköpings kommun utifrån den nya bosättningslagen. Lagen som trädde i kraft den 1 mars 2017 syftar till att alla kommuner solidariskt ska bidra till att ta emot nyanlända.

 

Kommunens bostadssamordning har ansvar för att ordna bostad för de nyanlända som har blivit anvisade att bosätta sig i Norrköping. Bostadsamordningen bedömer att man har tillräckliga resurser för att ta emot de 91 personer som anvisas under 2017. Men de pekar på att personer som har anvisats och fått bosättning i så kallade genomgångslägenheter ofta blir kvar under lång tid i dessa boendeformer och inte kommer ut på den reguljära bostadsmarknaden. Det gör att antalet fyller på i dessa boenden, vilket gör att man varje år behöver se över om antalet genomgångslägenheter behöver öka, för att man ska kunna ta emot personer som kommer att anvisas till Norrköping nästkommande år.


Norrköping är en kommun med hög andel nyanlända som bor i eget boende. Många får hjälp att hitta boende av släkt och vänner som redan är etablerade i Norrköping. Nyanlända flyttar också ofta från de mindre kommunerna till större städer, vilket gör att Norrköping har ett positivt flyttnetto i den gruppen. Troligen kommer det att se ut så även i framtiden.


Det är mycket svårt att uttala sig om hur stort flyktingmottagandet kommer att bli i Sverige och i Norrköping framöver, men sannolikt kommer inte människors behov av skydd att minska i framtiden. Till stor del beror flyktingmottagandet på utvecklingen av konflikter i världen, den politik som bedrivs på internationell och nationell nivå och människors egna bedömningar av var man kan ha möjlighet till en bra framtid om man måste fly från sitt hemland.