I Norrköping finns en del behov av rehabilitering i särskilt boende, korttidsboende och i ordinärt boende som inte tillgodoses i dagsläget. En ökad satsning på både förebyggande arbete och rehabilitering kräver initialt ytterligare resurser men kan löna sig i längden.

 

Äldre personer som simmar i bassäng

Aktivt och hälsosamt åldrande

I Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Öppna jämförelser, vård och omsorg om äldre” från 2016 lyfts fram att det pågår en medveten satsning på ett aktivt och hälsosamt åldrande i många svenska kommuner och i de nordiska grannländerna. Det kan handla om att prova nya arbetssätt för att stödja ett bibehållet och ökat oberoende med hjälp av träning och hjälpmedel. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer in i ett tidigt skede i behovsutredningen och kan till exempel förskriva hjälpmedel för att främja självständighet.


Även i den statliga offentliga utredningen ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer”, SOU 2017:21, lyfts hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser fram. Det sägs att vardagsrehabilitering och ett rehabiliterande förhållningssätt ska vara en självklar del av hur vården och omsorgen för äldre personer är utformad. Det kan handla om att främja fysisk aktivitet, informera om bra kost, underlätta för äldre att vara aktiva socialt och kulturellt och att vara delaktiga i samhällslivet. Det här arbetet görs i stor utsträckning av kommuner och civilsamhället i samverkan.

 

Syfte med rehabilitering

Det finns en del behov av rehabilitering som inte tillgodoses för närvarande. Rehabiliteringen har flera syften.

  • Stötta personer att klara sig själva i hemmet med att till exempel förflytta sig och att klä på sig.
  • Förebygga fall, undernäring, trycksår, problem med munhälsan och urininkontinens.
  • Upprätthålla förmågor och förebygga risker i samband med vård i livets slutskede.

I korttidsboende och särskilt boende handlar det bland annat om att komma igång efter en sjukhusvistelse. I ordinärt boende handlar det om ökad trygghet och möjlighet för den enskilde att klara sig själv eller med mindre stödinsatser i hemmet.


Kostnadseffektivt

En satsning på rehabilitering kan bli kostnadseffektiv i längden, men kräver till en början ökade resurser till ytterligare tjänster. Yrkesgruppen rehabassistenter skulle kunna införas för att komplettera den legitimerade personalen.


Öppen verksamhet för äldre

Träffpunkter är en öppen verksamhet som riktar sig till alla äldre i Norrköping. De är platser som erbjuder social gemenskap, aktiviteter av olika slag och på de flesta träffpunkter går det att äta lunch.


Träffpunkterna håller på att utvecklas utifrån ambitionen att öka samarbetet med föreningar och andra aktörer i träffpunkternas närområde. Besökarna och deras önskemål om verksamhet har kartlagts och träffpunkterna har ökat sin annonsering för att underlätta för besökare att hitta till dem. På träffpunkterna finns aktivitetsledare som är viktiga för att bjuda in till och förvalta samarbeten med föreningar, frivilliga och andra i området.


Träffpunkterna har skapat en gemensam plattform med gemensamma öppettider och en grundnivå för aktiviteter. Samtidigt har de skapat sig egen profil, till exempel matinspiration, berättande, teater/drama, folkhälsa med mera.


Förebyggande projekt

Projektet Måltidsvän som ska starta hösten 2017 går ut på att laga mat hemma och att äta den tillsammans med någon. Projektet är förebyggande och kan förhoppningsvis leda till nöjdare och aktivare personer, som ibland själva går och äter på exempelvis en träffpunkt.


Dessutom finns dagverksamhet för äldre personer och för yngre med demenssjukdom.