När stadskärnan förtätas skapas ett ökat tryck på de allmänna platserna. Det är viktigt att de får en hög kvalitet för tillgodose det ökade behovet. Det gäller också att planera för drift och underhåll så att de höga kvaliteterna kan behållas.


Illustration stadsmiljö

En tredje stadspark

Arbetet har startat med att bygga en helt ny central stadsdel, Inre Hamnen. Inom bostadsområdet kommer också en ny stadspark att anläggas vid Johannisborg. Det blir den tredje stadsparken i Norrköping, de övriga två är Folkparken och Vasaparken.


Nästa nya centrala stadsdel är Butängen, som ska omvandlas från industri- och verksamhetsområde till bostadsområde. Även här ska parker anläggas och allmänna ytor skapas. Här ges möjligheter att redan från start bygga upp allmänna miljöer i områden där människor i alla livets skeden ska bo, verka och trivas i. 

Stadskärnan förtätas

Förtätningen av Norrköpings stadskärna sker för att främst rymma fler bostäder. Den skapar ett ökat tryck på parker, torg och strandpromenader. I takt med förtätningen blir det allt viktigare att de allmänna platserna får en hög kvalitet för att tillgodose det ökade behovet. Det gäller i allra högsta grad parker och grönområden.


Allmänna ytor behöver också fylla fler funktioner i framtiden. Det handlar om att skapa grönska, möjlighet till umgänge, klimatanpassning och ekosystemtjänster. Mer grönska och träd i staden ger exempelvis effekten att temperaturen sänks.


Samtidigt påverkas behov av och krav på drift och underhåll i takt med ökad användning och tillkommande platser när staden expanderar. Det är viktigt att planera för att det finns resurser för att sköta och underhålla platserna, så att höga kvaliteter kan behållas och att värdet av den gjorda investeringen finns kvar.


Attraktiv utemiljö

En viktig del i människors värdering av en stad är hur attraktiv utemiljön är. Man behöver följa förändringar i människors intressen och behov och anpassa och rusta upp parker, torg, lekplatser och gaturum.


Det är fler barn och äldre som använder stadens utemiljöer och de måste fungera väl för olika åldersgrupper. En viktig aspekt är tillgänglighet och trygghet. Människor vill ha nära till grönområden. Alla ska ha möjlighet att vistas på allmänna platser och det behöver därför vara tillgänglighetsanpassade så långt det är möjligt.

 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

I översiktsplanen för staden, som antogs i juni 2017, finns strategier och riktlinjer för hur stadens allmänna ytor ska användas. Det har påbörjats ett arbete med att ta fram riktlinjer speciellt för stadens grönstruktur, för att skapa en samsyn av utvecklingen av grönytor inför framtiden. Det behövs planering för en grön infrastruktur parallellt med det som traditionellt kallas infrastruktur, till exempel vägar, resmöjligheter och kollektivtrafik.


Till detta kommer behovet att belysa ekosystemtjänster. Det är tjänster som produceras av ekosystemen och som gynnar oss människor, som upprätthåller och förbättrar människors välmående och livsvillkor. Växter renar luft, buskar dämpar buller, gräsmattor renar dagvatten, träd och annan grönska sänker temperaturen i staden. Vi får också miljöer för friluftsliv och naturmiljöer. Ekosystemtjänsterna behöver belysas och planeras för i framtiden.