I mars 2017 hade knappt 3 200 personer i Norrköping någon form av hemtjänst. Den äldre delen av befolkningen kommer att öka och det är därför rimligt att tro att även antalet personer med hemtjänst kommer att göra det.

Äldre person i hemmet med personal från hemtjänsten

3 200 har hemtjänst – 87 procent nöjda

Av de 3 200 med hemtjänst hade 600 personer enbart trygghetslarm och 260 enbart serviceinsatser, till exempel städning och tvätt. Det är inte alla med hemtjänst som är äldre, 9 procent av dem var yngre än 65 år.


Nationellt finns en tendens att allt fler personer får insatser i det ordinära boendet medan antalet personer i särskilt boende minskar. Det innebär att hemtjänstpersonalen möter äldre med stora vårdbehov, vilket kräver en stärkt kompetens bland medarbetarna.


Socialstyrelsen genomför årligen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Där framgår för år 2016 att 87 procent av de som har hemtjänst i Norrköping är ganska eller mycket nöjda med den i sin helhet. Det är något lägre än snittet för riket som ligger på 89 procent. När man tittar på de ingående delarna kan man se att både sådant som handlar om bemötande, förtroende och trygghet, respektive inflytande och tillräckligt med tid, är områden där vi ligger lägre än riket.


Eget val inom hemtjänsten

Införandet av valfrihet i hemtjänsten pågår. För brukarna innebär det inflytande över innehållet i verksamheten och rätten att välja vem som ska utföra den.


Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om vilka krav som ska ställas på utförare av hemtjänst. Utförare ansöker om att bli godkända och i slutet av oktober kommer det att vara klart vilka utförare som har blivit godkända. I november får brukarna välja utförare och i slutet av februari 2018 startar verksamheten. Den som inte väljer privat utförare får Norrköpings kommuns hemtjänst.


Det är för närvarande svårt att veta hur valfrihetssystemet kommer att slå i Norrköping. Visserligen har andra kommuner genomfört detta utifrån Lagen om valfrihet, LOV, men genomförandet i de kommunerna går inte att direkt översätta till Norrköping. Nu återstår att se hur många hemtjänstföretag som vill etablera sig i Norrköping, om de är stora eller små, om det kommer att finnas flera utförare att välja på i alla områden, hur företagen ser på nivån på den ekonomiska ersättningen och så vidare.

 

Här kan du läsa mer om nuläget för införandet av eget val i hemtjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Framtida behov av hemtjänst

Behovet av hemtjänst skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper och också mellan män och kvinnor.


Exempelvis så har omkring 15 procent av personer i åldersgruppen 80-84 år hemtjänst. Sedan stiger det med ökande ålder och i åldersgruppen 95 år och äldre har cirka 40 procent hemtjänst. I siffrorna är inte de som enbart har trygghetslarm inräknade. Även antalet hemtjänsttimmar per individ stiger med ökande ålder.


I varje åldersgrupp är det en något större andel av kvinnorna som har hemtjänst än av männen. Kvinnorna lever också längre och av alla som hade hemtjänst i mars 2017 var 65 procent kvinnor.


Utifrån befolkningsprognosen och antaganden om nyttjande av hemtjänst och antal hemtjänsttimmar pågår ett arbete med att ta fram en prognosmodell för hemtjänstbehovet i framtiden.