I takt med att Norrköping växer och på grund av pensionsavgångar och personalomsättning kommer det att behövas genomföras omkring 23 000 rekryteringar i de kommunala verksamheterna fram till och med år 2025. Kvalitetskraven ökar på de tjänster som kommunen erbjuder och det blir allt viktigare att medarbetarna har rätt kompetens.

 

illustration medarbetare och förstoringsglas

Många medarbetare med rätt kompetens

Behoven av kompetensförsörjning fortsätter att vara stora de kommande åren. I takt med att antalet invånare ökar, efterfrågas de kommunala välfärdstjänsterna i allt högre utsträckning och flera av de kommunala verksamheterna växer. Det kommer att behövas fler medarbetare i framtiden och det behövs ett intensivt arbete med kommunens kompetensförsörjning. En avgörande framgångsfaktor för att klara av att bygga ut den kommunala servicen är förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare som genomför uppdragen i verksamheterna.


Att medarbetarna har rätt kompetens blir allt viktigare, i takt med att kvalitetskraven ökar på de tjänster som kommunen tillhandahåller. För att veta var de största utmaningarna finns krävs en medveten och väl genomtänkt strategi för kompetensförsörjningen. En fortsatt utmaning är att hantera de höjda kompetenskrav som finns inom många yrken, både utifrån utbildningskrav och en ökad specialisering. Det här kan leda till att de kommunala jobben blir mer attraktiva, men det gör också att det blir fler bristyrken där det blir svårare att rekrytera rätt kompetens.


Redan idag är det svårt att rekrytera till exempel lärare med vissa ämneskombinationer, förskollärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och vissa specialisttjänster.


Inom yrkesgruppen undersköterskor väntas ett stort rekryteringsbehov på grund av volymökningar inom äldreomsorgen, samtidigt som det kommer att ske stora pensionsavgångar. Dessutom ökar konkurrensen på arbetsmarknaden om den yrkesgruppen, bland annat på grund av att sjukvården i regionerna också har ett ökat rekryteringsbehov.


Olika undersökningar visar att unga personer har ett måttligt intresse av att bli chefer. Det är redan svårt att hitta sökande till vissa chefstjänster och rekrytering till chefspositioner kan bli en stor utmaning i framtiden.

Fler sätt att rekrytera och utveckla

För att klara utmaningen med personalförsörjning är det viktigt att hitta sätt att bredda den traditionella rekryteringsvägen. Kommunen måste bli bättre och snabbare på att ta tillvara nyanländas kompetens. Det behövs fler flexibla vägar in till de kommunala jobben, framför allt till bristyrkena. Det kan vara kompletteringsutbildningar, snabbspår och traineeprogram.


Unga personer behöver få fler chanser till inblick i de kommunala jobben för att få intresse för dem och för att kommunen ska få chans att avliva myter om hur det är att jobba i kommunen. Det kan göras genom att erbjuda fler praktikplatser och att anställa studentmedarbetare till lämpliga och intressanta arbetsuppgifter. De marknadsföringsinsatser som görs till bland andra studerande på vissa utbildningar, behöver också utvecklas ytterligare.


Arbetsdelning kan ge ökad meningsfullhet

Vissa arbetsuppgifter i flera olika yrken kan förmodligen också utföras av personer med en annan kompetensbakgrund. Genom så kallad arbetsdelning kan man låta specialister utöva sin specialitet. Genom att till exempel skapa fler assistenttjänster inom skola och vård kan fler få jobb och det ges en större möjlighet att matcha olika kompetenser och behov.


Arbetsdelning kan också bidra till en ökad känsla av meningsfullhet om man mer renodlat får ägna sig åt det man faktiskt har utbildat sig för. Just känslan av meningsfullhet i arbetet är också en av de starkare attraktionskrafterna, som gör att medarbetare vill stanna och utvecklas i sitt arbete.


Kommunen behöver själv ta ett större ansvar i att kompetensutveckla och vidareutbilda medarbetare, både befintlig och ny arbetskraft.


Olika karriärvägar

Medarbetare är olika i hur de uppfattar begreppet karriär och vilken utveckling som de önskar i sitt yrkesliv. Vissa vill klättra uppför en given karriärstege, andra vill fördjupa sina kunskaper till en specialistroll och en del vill bredda sin kompetens och prova olika typer av arbetsuppgifter. Möjligheterna till olika karriärer är förstås också beroende på vilken verksamhet det gäller och vilken yrkesroll som man har.

 

För att öka attraktiviteten och ge utrymme att utvecklas i sin anställning i Norrköpings kommun, finns det en potential i att erbjuda mer individualiserade karriärmöjligheter.