Svenska kommuner blir alltmer beroende av den internationella omvärlden. EU påverkar den kommunala verksamheten, det finns många Norrköpingsbor med internationell bakgrund och ett internationellt utbyte ger oss kunskaper inför framtiden.

 

Illustration Jordglob med cirklar runt

EU påverkar kommunal vardag

EU påverkar den kommunala verksamheten direkt i stor utsträckning. Undersökningar har visat att 60 procent av svenska kommunfullmäktigebeslut kan härledas till EU-lagstiftning och EU-direktiv. Det blir alltmer nödvändigt att aktivt följa beslutsfattandet i EU och att vara med och påverka EU-besluten.

Små i ett globalt perspektiv

Norrköping befinner sig i en dynamisk utveckling i Sveriges fjärde största storstadsregion. Östergötland, med Norrköping och Linköping som utvecklingsmotorer, har goda förutsättningar att bli en framgångsrik internationell framtidsregion. I ett globalt perspektiv är vi små aktörer vilket gör att vi blir beroende av att bygga internationella relationer och att ha ett långsiktigt samarbete på alla nivåer med vår internationella omvärld. Norrköping har ett strategiskt läge mitt i Östersjöregionen som EU har anslagit stora utvecklingsresurser till.


En internationell kommun

Norrköping är en internationell kommun i flera avseenden. Invånarna har  bakgrund totalt sett i fler än 120 olika länder och de talar många olika språk. Norrköpingsborna reser och arbetar utomlands och tar med sig intryck från andra länder som bland annat kan ta sig uttryck i krav på den kommunala servicen. Det stora antalet nyanlända under senare år kan också ställa nya krav på de tjänster som kommunen erbjuder. Det kan också innebära nya möjligheter i kommunens internationaliseringsarbete.

 

Internationellt utbyte stärker kommunen

Internationell samverkan kan användas för att stärka kompetens, idéutveckling och konkurrenskraft. De komplexa välfärdsutmaningar som vi i kommunerna står inför, inte minst när det gäller den demografiska utvecklingen, gör att vi kan behöva vända oss till internationella samarbetspartners för kunskapsutbyte.


En förutsättning för att internationalisering ska bli en del av kommunens strategiska utveckling är att det internationella arbetet blir en del av nämndernas och kontorens vardag. Till viss del saknas för närvarande förutsättningar på kontoren att på ett effektivt sätt arbeta med internationella relationer. Det gör att möjligheterna att engagera sig i internationella samarbeten och hämta hem influenser från EU och andra delar av världen idag är begränsade.


Kommunens internationella arbete är ett av verktygen för att nå de kommunala målen och det är viktigt att det finns resurser att frisätta för att jobba med internationalisering. Vi behöver bli bättre på att finnas med i internationella sammanhang och ta tillvara de möjligheter som erbjuds. Genom att delta vid internationella event och konferenser och där berätta om Norrköping och våra styrkor får vi också möjlighet att ta del av andras erfarenheter.