Från den 1 januari 2018 får Sverige en ny kommunallag. Den nuvarande har funnits i över 25 år och har justerats vid ett femtiotal tillfällen.

 

Illustration paragraf

Ny struktur och mer enhetligt språk

Under de drygt 25 år som den nuvarande kommunallagen har funnits har både omvärlden och den kommunala verksamheten förändrats. Lagen har behövts ändras och kompletteras vid många tillfällen och den var därför inte längre tillräckligt överskådlig eller tillgänglig. Den nya kommunallagen har därför omarbetats utifrån tidigare lag, så att den har fått en ny struktur och ett mer enhetligt språk. I den nya kommunallagen, som gäller från den 1 januari 2018, finns det dessutom en del nyheter.

Kommunstyrelsen kan besluta om andra nämnders verksamhet

I dagsläget har kommunstyrelsen enbart en samordnande roll bland nämnderna och har det speciella uppdraget att bereda alla ärenden som ska gå för beslut till kommunfullmäktige. Enligt den nya kommunallagen kan kommunfullmäktige få bestämma att kommunstyrelsen ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet. Men det får inte vara frågor som handlar om myndighetsutövning mot en privatpersoner eller frågor om hur en lag ska tillämpas.


Tydligare rollfördelning

Rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare enligt den nya lagen. Det krävs också att det ska finnas en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. Hos oss i Norrköping heter det kommundirektör, men man får välja vilken titel som ska användas. Kommundirektörens roll ska fastställas av kommunstyrelsen i en instruktion.

 

Webbaserad kommunal anslagstavla

Den kommunala anslagstavlan ska i fortsättningen vara webbaserad. Det innebär bland annat att kommunfullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras i lokaltidningarna.


Beslut i riksdagen den 20 juni 2017

Riksdagen beslutade om den nya kommunallagen den 20 juni 2017. Man uppmanade samtidigt regeringen att återkomma med förslag till två kompletteringar.


Den ena uppmaningen handlar om att regeringen bör se över hur ersättare i nämnder och styrelser utses. Med dagens system kan ett parti i vissa situationer bli utan representation om en ledamot avgår under mandatperioden.


Den andra uppmaningen är en utvidgning av en förändring av kommunallagen som nyligen har gjorts. Den handlar om att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata aktörer. Riksdagen ansåg att skyldigheten att ta fram ett sådant program bör gälla även för verksamhet som genomförs av en kommun. Man uppmanade regeringen att analysera hur en sådan skyldighet ska se ut och sedan återkomma till riksdagen med ett lagförslag.


Konsekvenser i Norrköpings kommun

I Norrköpings kommun kan tilläggen i kommunallagen få konsekvenser, om kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen den särställning gentemot andra nämnder som kommer att vara möjlig från den 1 januari 2018. Det kan innebära förändringar både för kommunstyrelsens fortsatta arbete och för verksamhetsnämnderna.