Norrköping är inne i en stark utvecklingsfas. Nya områden exploateras för bostäder, verksamheter och infrastruktur. Staden upplevs vara mer attraktiv både som bostadsort och som ort för etablering av näringslivet.

 

Illustration stadssilhuett och byggkranar

Nybyggnationen har varierat under åren

Nybyggnationen av lägenheter har varierat kraftigt i Norrköping. I mitten av 1970-talet byggdes det nästan 1 000 lägenheter per år. Då var det framför allt småhus som byggdes. Vissa år under perioden 1975-2016 byggdes det inte alls några lägenheter i flerbostadshus. I mitten av 1990-talet gick byggnationen ned kraftigt i Norrköping, för att sedan, de senaste åren, öka till samma nivåer som i mitten av 1970-talet. Men nu är det framför allt lägenheter i flerbostadshus som byggs och huvudsakligen hyresrätter. Av de 780 lägenheter i flerbostadshus som färdigställdes under 2016 var 545 hyresrätter och 235 bostadsrätter.

Nybyggnation i Norrköping 1975-2016, antal lägenheter efter lägenhetstyp

Källa: Statistiska centralbyrån


Byggandet fortsätter

Det kraftiga byggandet fortsätter. I uppdragsplanen för 2017 har stadsplaneringsnämnden angivit som mål att detaljplanerna som avser bostadsbyggande ska omfatta sammanlagt minst 1 000 lägenheter. För verksamheter ska detaljplanerna omfatta minst 20 hektar mark. Sedan är det mer osäkert hur mycket byggande som kommer att ske, eftersom det i väldigt liten utsträckning är kommunen själv som bygger. Det är snarare marknaden som avgör hur mycket som verkligen byggs.


I kommunens befolkningsprognos är planerad byggnation en av faktorerna som bygger upp prognosen. Den planerade byggnationen innehåller specifika objekt som troligen kommer att byggas fram till år 2025 och en bedömning av när de kan tänkas vara klara för inflyttning. Totalt innehåller den planerade byggnationen, som är känd idag, ett nytillskott på mellan 400 och 800 lägenheter per år.


Samtidigt som det byggs bostäder behöver det ske en planering av lokaler för kommunal verksamhet och utemiljöer. Till exempel har tillgången och närheten till förskola och skola stor betydelse för barnfamiljer som flyttar till Norrköping när det gäller valet av bostadsområde.


En effekt av att det byggs så mycket är att marknaden inom projektering, anläggning och byggnation börjar bli mättad. Det innebär att kommunen får högre anbud än vad som var väntat i upphandlingar och ibland får kommunen inga anbud alls. Det får till följd att vissa projekt måste skjutas fram i tiden eller att de måste revideras och lämnas ut till upphandling igen. Som en följd av detta går det inte att genomföra alla projekt enligt tidplan, utan det behövs nya prioriteringar.


Lotsning för företag

Det råder konkurrens om företagsetableringar mellan kommuner. Det gäller både nya etableringar och utveckling av befintliga företag. Det kan handla om industriföretag men också andra verksamheter inom handel, service- eller fritidssektorn.


Det är sällan som frågor om markbehov, lokalutveckling och byggande är en del av företagens kärnverksamhet. Kommunen behöver därför erbjuda en tydlig lotsning för att öka chanserna att företag etablerar sig och växer i Norrköping och att det på så sätt skapas arbetstillfällen. Det kräver en god samordning inom kommunens olika verksamheter och att det byggs upp goda kontakter med och service för både befintliga företag och sådana som letar efter en plats att etablera sig på. Det är viktigt att via omvärldsbevakning hålla sig informerad om vad marknaden och näringslivet har för behov och att Norrköping syns på den lokala, nationella och internationella marknaden.


Hantering av företagsärenden förbättras

För att kontinuerligt kunna förbättra hanteringen av företagsärenden är det viktigt att ha bra underlag. Norrköpings kommun är därmed med i undersökningen Insikt, som Sveriges Kommuner och Landsting genomför. Det är en enkätundersökning till företag som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor om information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.


Resultatet från undersökningen Insikt sammanfattas i ett nöjd-kund-index. Norrköpings nöjd-kund-index har stigit från 66 år 2014 till 75 år 2016. I en jämförelse med andra kommuner har Norrköping klättrat från plats 137 år 2014 till plats 37 år 2016. För att få en bra grund till fortsatt utveckling av servicen till företagen kommer Norrköpings kommun att delta även i kommande undersökningar i framtiden.