Byggandet av Ostlänken är ett unikt tillfälle för utvecklingen av Norrköpings näringsliv och innebär också en historisk möjlighet till utveckling av stadsdelarna Inre hamnen och Södra Butängen.

 

Illustration Sverigekarta med Norrköping markerat och ett snabbtåg

Regionförstoring

Byggandet av Ostlänken, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, medför en positiv påverkan på utvecklingen av Norrköping. Ostlänken medför ett ökat byggande och att Norrköpings attraktivitet ökar. Den förstorar hela regionen genom att resorna i framtiden blir snabbare. Det kan skapa både ekonomisk och kulturell tillväxt eftersom människor snabbt kommer att kunna röra sig mellan jobb, studier, bostad, fritid och kultur.

Mycket planering

Under arbetets gång kommer det att behövas mycket planering och förberedelser. Det har startats tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning.

  • Ostlänken planeras att gå i en tunnel från centrala Norrköping i korsningen Stockholmsvägen/Bergslagsgatan till Klinga, som ligger flera kilometer utanför Norrköpings tätort. För att en tunnel ska kunna anläggas behövs tilläggsbestämmelser till gällande detaljplaner.
  • En ny detaljplan tas fram för sträckan mellan Slottshagen och Ingelsta golfbana i norra delen av Norrköping. Här kommer järnvägen att påverka befintlig bebyggelse och vägar. Förutom järnvägen kommer den även att visa hur gatunätet i området kommer att se ut framöver. Det förs dialoger med företag som kan påverkas med målsättningen att alla ska kunna fortsätta sin verksamhet i kommunen.
  • Ännu längre norrut, strax söder om Åby, planeras Ostlänken korsa Krusenhofsvägen. För det området tas en mindre detaljplan fram.

Arbetet sker i nära samarbete med Trafikverket. De tre detaljplanerna antas som tidigast vid årsskiftet 2018/2019. Byggstart för den del som kommer att gå genom Norrköping beräknas ske år 2020, men redan hösten 2017 påbörjas bygget med en 5 kilometer lång järnväg för gods till hamnen på Händelö, den så kallade Kardonbanan.


Ostlänkskorridoren på en karta över Norrköping

Den planerade Ostlänkskorridoren

 

De nya planerna påverkar befintlig verksamhet. Det är därför viktigt att kommunen har en levande dialog med befintliga Norrköpingsföretag som kanske behöver byta lokaler, hitta mark att bygga på eller som vill förändra sin verksamhet på annat sätt. Det handlar också om att använda de nya möjligheterna till att attrahera investeringar till Norrköping.

 

Nytt resecentrum

Planeringen för ett nytt resecentrum har påbörjats. I början av 2017 genomfördes en medborgardialog då Norrköpingsborna fick möjlighet att tycka till om Norrköpings nya resecentrum via en enkät och i sociala medier. Över 1 700 svar kom in. Många tyckte att det nya stationsområdet ska fyllas med caféer, restauranger, butiker, hotell, kontor och konferenslokaler. Man önskade en grön och hållbar satsning. När spårens läge är mer preciserade planeras för en arkitekttävling för utformningen av Norrköpings nya resecentrum.


Tillväxt kring pendeltågstationer

Byggandet av Ostlänken gör att det blir större möjligheter till gods- och pendeltågstrafik på de befintliga banorna. Det öppnar upp för mer pendeltågstrafik, vilket gör att det kan ske en tillväxt kring pendeltågsstationerna. Mycket handlar idag om utvecklingen i de centrala delarna av Norrköping, men på sikt kommer det även att finnas förväntningar och krav på exploatering genom detaljplanearbete som avser andra tätorter i kommunen.