Stora delar av socialkontorets verksamhet gäller barn och unga. Förändringar av antalet Norrköpingsbor i yngre åldrar har därför en stor påverkan. Befolkningsprognosen pekar på att de unga åldersgrupperna kommer att öka i snabbare takt än totalbefolkningen. Det tyder på att behoven av sociala insatser kommer att fortsätta öka det närmaste decenniet. Men det finns andra faktorer i samhällsutvecklingen som påverkar socialkontorets verksamhet.

 

Illustration två barn, bostadshus, betyg, hjärta

Brist på bostäder

Bostadsbrist och trångboddhet är faktorer som bidrar till och förstärker sociala problem. Barn är mer utsatta när familjer blir trångbodda och när föräldrar som separerar inte kan hitta nya bostäder. Bostadsbristen är ett stort problem för nyanlända som ska hitta eget boende efter att de har beviljats uppehållstillstånd. Brist på bostäder gör det även svårt för socialkontoret att erbjuda klienter med vårdbehov lösningar på hemmaplan, som alternativ till kostsamma institutionsplaceringar.


I bostadssamordningens rapport för år 2016 framgår att bostadsbristen är svår, att hemlösheten har ökat och att svaga hushåll har blivit allt fler och mer utestängda från den reguljära bostadsmarknaden. Utvecklingen har resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan på genomgångslägenheter och akutboenden. Genomgångslägenheter är lägenheter eller rum för personer som inte har något stödbehov, men som på grund av bostadsbristen står utanför bostadsmarknaden. Akutboende erbjuder akut tak över huvudet till personer som inte själva bedöms kunna skaffa sig en lägenhet.

Låga skolresultat

Att som barn klara av skolan är en viktig faktor för att underlätta övergången till vuxenliv och egen försörjning. Skolresultaten i Norrköping är låga i förhållandet till riket. Det tyder dels på att nuvarande barn- och ungdomskullar har en hel del sociala problem. Men det ger också en indikation på att övergången till fortsatta studier och arbetsliv kommer att bli besvärlig när dagens barn och ungdomar i framtiden blir unga vuxna. Låga skolresultat idag ger höga sociala kostnader imorgon, även om det inte går att uttala sig om hur starkt sambandet är.


Ett sätt att påverka utvecklingen är arbetsmodellen SkolFam. Den syftar till att förbättra livssituationen för familjehemsplacerade barn genom att stärka möjligheterna för dem att få bättre skolresultat. Idag erbjuds cirka en tredjedel av de familjehemsplacerade barnen insatsen SkolFam. Om hela gruppen skulle få det erbjudandet skulle det bidra till att fler får bättre skolresultat och sannolikt skulle barnens framtida behov av insatser från socialtjänsten minska.


Arbetslöshet

Det finns samband mellan arbetslöshet och efterfrågan på sociala insatser. En hög andel föräldrar som får stödinsatser har enligt vissa studier en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det verkar även troligt att en ökad ungdomsarbetslöshet bidrar till ökad risk för missbruk bland unga vuxna.


Arbetslösheten i Norrköping är högre än i riket och det är troligt att det även framöver kommer att vara en skillnad. Konjunkturinstitutet gör prognoser för arbetslösheten för Sverige i sin helhet. Prognosen som gjordes i mars 2017 visar på en ganska stabil utveckling av arbetslösheten fram till och med år 2021.


Social oro i stadsdelar

Under 2016 har det förekommit en del oro i några av kommunens stadsdelar då bilar har brunnit och blåljuspersonal har hindrats i sitt arbete. När sådant händer finns ofta förväntningar på att medarbetare från socialkontoret, till exempel fältassistenter, ska vara närvarande i dessa stadsdelar och arbeta med brottsförebyggande insatser. Nu för tiden finns det inte några fältassistenter och socialkontoret är inte organiserat för mer omfattande områdesbaserade insatser. Det kan istället vara mer effektivt att satsa på mer kompensatoriskt stöd till ett urval av familjer som har omfattande kontakter med socialkontoret.