Regeringen har lagt en proposition om en ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180 som heter En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag. Den har stor betydelse för alla som arbetar i kommunen.

 

Illustration medarbetare och paragraf

Central lag i kommunen

Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda individer vid ärendehandläggningen. Det är en central lagstiftning för alla som arbetar i kommunen, särskilt de som ägnar sig åt myndighetsutövning. Den har stor betydelse för att allmänheten ska kunna ha förtroende för att förvaltningsuppgifterna sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Mer heltäckande lagstiftning

Regeringen har tagit fram förslag till en ny förvaltningslag där reglerna har reformerats och moderniserats. Genom den nya lagen regleras förvaltningsmyndigheternas handläggning mer heltäckande än idag. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer, som det finns praxis kring, skrivs in i uttryckliga bestämmelser och lagen blir därför mer tillgänglig.

 

Dröjsmålstalan mot långsam handläggning

Förslaget till ny förvaltningslag innehåller ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Syftet är att den enskilde kan ta vara på sin rätt mer effektivt. Medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. Det är ny möjlighet att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats. Den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det inte har avgjorts i en första instans efter sex månader.


Flera ändringar i förslaget

  1. Andra delar av förslaget till ny förvaltningslag innebär att
  • Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.
  • Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.
  • Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.
  • En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks.
  • Dessutom ska motivering av besluten förbättras.
  • Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

Planeras träda i kraft 1 juli 2018

Regeringen lämnade förslaget till ny förvaltningslag, prop. 2016/17:180, till riksdagen i april 2017. Konstitutionsutskottet beredde ärendet och lämnade sitt betänkande i juni. Det planeras för att beslut ska tas i riksdagen i september 2017 och att den nya förvaltningslagen ska träda i kraft den 1 juli 2018.