Utbildningsnivån i Sverige har ökat snabbt, det gäller också för Norrköping. Men utbildningsnivån är fortfarande tämligen låg i Norrköping jämfört med andra kommuner i vår storlek.

Snabbt ökande utbildningsnivå 

Andelen Norrköpingsbor som hade enbart förgymnasial utbildning, det vill säga folkskola eller grundskola som högsta utbildning, var 39 procent år 1985. På 30 år sjönk andelen till 14 procent år 2016.

 

Andel Norrköpingsbor med enbart förgymnasial utbildning 1985 och 2016

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Samtidigt har framför allt de med eftergymnasial utbildning ökat kraftigt, från 14 procent 1985 till 36 procent 2015. Utbildningsnivån har alltså ökat snabbt i Norrköping, precis som för Sverige i sin helhet.

 

Viktig framtidsfaktor

I en jämförelse med andra kommuner i vår storlek är utbildningsnivån fortfarande tämligen låg. Andelen med eftergymnasial utbildning bland de i förvärvsaktiv ålder år 2016 var 36 procent. Det var 4 procentenheter lägre än i riket och dessutom lägre än alla jämförbara kommuner utom Eskilstuna, där andelen var 33 procent.

 

Andel med eftergymnasial utbildning, 20-64 år, Norrköping, riket och jämförbara kommuner 2016

Källa: Statistiska centralbyrån

Eftersom det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och livsvillkor, till exempel arbetslöshet och hälsotillstånd, är en ökning av utbildningsnivån hos Norrköpingsborna en viktig framtidsfaktor. Ett sätt att höja utbildningsnivån är att skolresultaten blir bättre. Då klarar fler elever gymnasiet med godkända betyg och fler kan gå vidare till eftergymnasiala studier.