Kommuninvånarnas ålder påverkar till stor del hur mycket kommunala tjänster som de använder. Det är därför viktigt att följa befolkningsutvecklingen för olika åldersgrupper. Särskilt är det utvecklingen av antalet barn och unga och de allra äldsta som det är viktigt att studera.

 

barn, unga och äldre 

Stor skillnad i kostnader

Kommunens kostnader för en person är mycket olika beroende på personens ålder. Man kan se det som att det finns en grundkostnad för alla invånare och sedan är det förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg som är de allra största kostnaderna. Bilden illustrerar hur kostnaderna skiljer sig mellan olika åldrar utifrån de behov av tjänster som invånarna har.


Kommunala genomsnittskostnader för olika åldersgrupper

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Ökning av både unga och äldre

Åldersgruppen 6-15 år, det vill säga de som går i grundskolan, väntas öka mycket kraftigt den närmaste tioårsperioden. Även för de allra äldsta, från 80 år och uppåt, väntas en kraftig ökning fram till år 2026. Den åldersgruppen väntas fortsätta ha en kraftig ökning även på längre sikt. En gissning är att antalet invånare i Norrköping som är 80 år eller äldre kommer att vara ungefär 50 procent fler år 2080 än idag.


Folkmängd efter åldersgrupper, Norrköping, faktiskt antal 1968-2016, prognos 2017-2026 och gissning 2027-2080

Animerat diagram befolkningsökning olika åldersgrupper

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, kommunstyrelsens kontor


Barn i förskoleålder

För 1-5-åringarna kan man, när man tittar bakåt i tiden, se en tydlig puckel i början av 1990-talet. Då föddes många barn i Norrköping och även i hela Sverige. I ett tioårsperspektiv framåt i tiden visar prognosen en ökning till år 2026, så att antalet förskolebarn blir fler än under de tidigare rekordåren i början av 1990-talet. Prognosen hamnar på 10 100 barn i förskoleålder år 2026, vilket man kan jämföra med tidigare högstanivå på 8 600 år 1994.


En gissning ända fram till år 2080 visar en fortsatt ökning, men att antalet planar ut. Gissningen är mycket osäker, den tar inte alls hänsyn till att det kan bli plötsliga födelsetoppar, som det blev i början av 1990-talet.


Barn i grundskoleålder

För grundskolebarnen, 6-15 år, visar prognosen de närmaste 10 åren en kraftig ökning upp till drygt 20 000 år 2026. Även för den här gruppen gissar vi att det blir en ökning även i fortsättningen, men med en utplaning fram emot år 2080.


Ungdomar i gymnasieålder

För ungdomarna i gymnasieålder, 16-18 år, ligger prognosen på drygt 6 000 personer år 2026, med en gissad liten fortsatt ökning framöver.

 

Äldre

När det gäller den äldre delen av befolkningen, från 80 år och uppåt, kommer det att ske en kraftig ökning de närmaste tio åren. Enligt gissningen kommer det även att vara en kraftig ökning av antalet fram till år 2080. Den här gissningen är något säkrare än de som gäller de yngre åldersgrupperna. Det beror på att personerna som är 80 år och äldre år 2080 redan är födda och vi vet därför hur många personer som vi har att utgå ifrån.