Barn i Industrilandskapet

 

Under hela 2000-talet har Norrköpings folkmängd ökat. I årets befolknings-prognos förväntas Norrköping fortsätta att växa, men i en något lugnare takt.

Ökning sedan år 2000

En tillbakablick till år 1970 visar att Norrköpings folkmängd ökade under vissa år men också att den minskade under ett antal år. Men sedan år 2000 har folkmängden bara ökat. Det beror främst på att det har varit många som har flyttat till Norrköping, men också på att det har fötts fler barn än antalet som har avlidit i kommunen.

Fortsatt tillväxt men i lugnare takt

Under år 2017 ökade folkmängden med 1 564 personer till 140 927 den sista december. Det var en befolkningstillväxt på 1,1 procent, vilket var något lägre än i riket totalt. Norrköping har under flera år haft en högre befolkningstillväxt än i riket, men tillväxten stannade alltså av något under 2017. 

Diagram som visar folkmängd 200-2017 och befolkningsprognos 2018-2027

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018

 

I årets befolkningsprognos förväntas Norrköping fortsätta att växa, men i något lugnare takt. Under 2018 förväntas folkmängden öka med ungefär 1 000 personer och fram till 2027 förväntas folkmängden fortsätta att öka till knappt 156 000 invånare.

 

Fler flyttar in än ut och fler som föds än som dör

In- och utflyttningen förväntas inte ge riktigt samma stora befolkningstillskott som under de senaste fem åren, men antas fortsätta vara på en hög nivå. Det beror främst på att det inte förväntas komma så många flyktingar till Norrköping som tidigare.


Norrköpingsborna förväntas också bli fler på grund av att det föds fler än antalet som avlider i Norrköping. Det fortsatta stora tillskottet av födda barn beror på att det finns ett stort antal personer som är födda under de så kallade baby-boomåren kring år 1990. De kommer nu upp i den åldern då man vanligen skaffat barn. Samtidigt är inte den allra äldsta gruppen invånare så stor vilket för att det inte förväntas avlida så många personer de närmaste åren.


Den totala folkmängden förväntas alltså fortsätta att öka, men ökningen fördelar sig olika mellan åldersgrupperna. Även om flyttströmmarna påverkar antalet i olika åldrar så är det framför att det faktum att vi blir ett år äldre varje år som ger de större förändringarna mellan åldersgrupperna.