arbetslösa


Andelen arbetslösa har sedan 2013 minskat från 8,5 till 7,5 procent år 2017 på nationell nivå. Den rådande högkonjunkturen innebär att nationella prognoser fram till 2022 är optimistiska, även om arbetslösheten förväntas öka något i slutet av perioden. Det finns både en efterfrågan på arbetskraft och en arbetslöshet, men problemet är matchningen på arbetsmarknaden med brist på kvalificerad arbetskraft inom många yrken.

Fyra utsatta grupper på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden.

  • Personer som är födda i ett land utanför Europa
  • Personer med högst förgymnasial utbildning
  • Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Personer som är äldre än 55 år

Även i Norrköping har andelen arbetslösa minskat, men den ligger högre än i riket. Trots att den relativa arbetslösheten har minskat i Norrköping är antalet arbetslösa fortfarande stort eftersom det har varit en befolkningsökning. År 2013 var i snitt 8 400 personer mellan 16 och 64 år inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Norrköping och motsvarande siffra för 2017 var 8 300. En analys av första halvåret 2018 visar att det genomsnittliga antalet troligen kommer att minska med några hundra personer under 2018.


Samtidigt som andelen arbetslösa har minskat är det är större del av de arbetslösa som har en utsatt ställning enligt Arbetsförmedlingens definition. I Norrköping var den andelen omkring 55 procent år 2013 och år 2017 var den 78 procent. Det här är personer som trots att det finns lediga jobb har svårt att komma in på arbetsmarknaden och som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

 

Ekonomiskt bistånd och tillfälligt boende

När arbetslösheten minskar bör det bli färre som har behov av ekonomiskt bistånd. Så har också skett. År 2013 var i genomsnitt 3 055 hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, år 2017 var antalet 2 934. Men om gruppen utsatta arbetssökande ökar innebär det att en grupp med sämre jobbchanser återfinns i biståndet. Det kan leda till att det tar längre tid för dem att komma i självförsörjning och därmed med att bli av med sitt behov av ekonomiskt bistånd.


Regeringen har tillsatt en utredning för översyn av arbetslöshetsförsäkringen som ska redovisas i början av år 2020. I det här skedet är det svårt att veta hur eventuella förändringar kan komma att påverka det ekonomiska biståndet, men om fler människor i samhället skulle kunna omfattas av arbetslöshetsförsäkringen kan det innebära minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.


Bostadsbristen i Norrköping påverkar främst ekonomiskt svaga hushåll eftersom kraven på potentiella hyresgäster har ökat från fastighetsägarnas sida. Det gör i sin tur att biståndet för tillfälliga boenden har ökat för personer som inte har ett eget boendekontrakt och som inte hittar något boende på den reguljära bostadsmarknaden. Ett tillfälligt boende kan vara vandrarhem, hotell, husvagn eller härbärge.


Bostadsbristen leder till trångboddhet och handel med svarta hyreskontrakt. Genom att begränsa antalet boende i en lägenhet kan de negativa konsekvenserna av trångboddhet minskas. Samtidigt kan det bli aktuellt med ytterligare behov av tillfälliga boenden.

 

Vuxenutbildning

Den som inte har gymnasieexamen har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden och kan inte söka sig vidare till exempelvis yrkeshögskola. Komvux har en viktig roll att fylla för att vuxna ska komma vidare.


Ett inflöde till komvux kommer från ungdomar som inte klarat av ungdomsgymnasiet på minst fyra år, vilket är en betydande andel. Om detta håller i sig kommer antalet 20-åringar i komvux att öka kraftigt år 2020, eftersom det då är fyra år sedan många nyanlända ungdomar började läsa språkintroduktion och sedan gick in på ungdomsgymnasiet.


Ett annat inflöde är personer som omfattas av utbildningsplikt. Det infördes i början av 2018 och innebär att alla nyanlända som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Den som inte deltar kan varnas och stängas av från etableringsersättning. Antalet individer med utbildningsplikt väntas öka de närmaste åren.


För att möta efterfrågan av arbetskraft i Norrköping och för att fler invånare ska få arbete arbetar kommunen aktivt för att få fler yrkeshögskoleutbildningar att förläggas till kommunen. Samtidigt har rätten till att läsa vid komvux för att få behörighet till en yrkeshögskoleutbildning utvidgats. Här kan man vänta sig ett högre tryck på vuxenutbildningen i form av elever som behöver läsa upp grundläggande eller särskilda förkunskaper för yrkeshögskola eller för högskolebehörighet.