idrottsutövare

 

Föreningskulturen håller på att förändras. Det ideella föreningsengagemanget blir allt mindre samtidigt som kraven på verksamheten blir större. Fler föreningar anställer personal och bedriver en mer omfattande ekonomisk verksamhet. Gränserna mellan offentlig, privat och ideell sektor suddas sakta ut och den ideella sektorn utvecklas till en egen konkurrensutsatt bransch.

Brist på ledare på ideell basis

Det minskade ideella engagemanget leder till brist på ledare och minskat engagemang från till exempel föräldrar. Andra organisationsformer har tillkommit som i vissa fall ersätter det traditionella föreningslivet. Det kan handla om tidsbegränsade aktiviteter eller att aktiviteter utgår från kontakter i sociala medier.


När föreningarna anställer personal för att driva verksamhet påverkas behovet av lokaler genom att det efterfrågas biytor till exempel i form av kanslilokaler i anslutning till anläggningarna.

Högre förväntningar på service

Det finns allt större förväntningar från norrköpingsborna på service och tillgänglighet samt ett ökande behov av skapande verksamhet, både enskilt och tillsammans med andra. Digitalisering av kultur- och fritidskontorets tjänster är viktigt. Ett exempel är ett boknings- och inpasseringssystem till anläggningar och lokaler som möjliggör för kommuninvånaren att själv administrera bokning, betalning och inpassering.


En utmaning är att visa på och synliggöra det utbud som finns och öppna upp för nya kreativa idéer att ta plats. Kommunikationen kring detta behöver ständigt utvecklas för att nå ut till invånare och besökare.