tåg

 

Byggandet av Ostlänken är ett unikt tillfälle för utvecklingen av Norrköpings näringsliv och en möjlighet till utveckling av nya stadsdelar för boende och arbetsplatser.

Ostlänken förstorar regionen

Ostlänken, som beräknas vara färdig i början av 2030-talet, är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Den är den första delen av ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken förstorar regionen för norrköpingsborna och kommer att skapa både ekonomisk och kulturell tillväxt, eftersom människor snabbt kommer att kunna röra sig mellan jobb, studier, bostad, fritidsaktiviteter och kulturupplevelser.

Resecentrum del av Butängen

Under arbetets gång kommer det att behövas mycket planering och förberedelser, bland annat pågår planeringen för ett nytt resecentrum. Norrköpings idé är att det nya resecentrumet inordnas i en ny innerstadsstadsdel i Butängen, med bostäder, arbetsplatser, handel och kulturutbud. Den miljön gör Norrköpings nya resecentrum mer attraktiv för exempelvis tjänsteföretag.


Förvandlingen av Butängen innebär att befintliga norrköpingsföretagare kommer att behöva byta lokaler, hitta mark att bygga på och förändra sin verksamhet på olika sätt. Här är det viktigt att kommunen har en levande dialog med dem för att kunna underlätta omställningen. Det handlar också om att dra nytta av de nya möjligheter som Ostlänken innebär att attrahera investeringar till Norrköping.

 

Flera tusen bostäder i Inre hamnen

Innan Butängen byggs om kommer satsning att ske i stadsdelen Inre hamnen. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för etapp 1 av Inre hamnen och i slutet av 2018 kan gator, kajer och andra allmänna platser börja byggas. Byggstart av husen med omkring 1 000 bostäder kan ske under 2020.


Samtidigt sker detaljplanearbetet för etapp 2 i Inre hamnen, där marktilldelning väntas ske under slutet av 2019. I den etappen är det möjligt att bygga cirka 2 000 bostäder. Utbyggnadstakten styrs av efterfrågan på bostäder och fastighetsägarnas vilja och möjlighet att möta den. Den här sortens nybyggnation är starkt konjunkturberoende.

 

Allmänna ytor har flera funktioner

I samband med att det byggs bostäder och arbetsplatser i Butängen och Inre hamnen skapas även parker och allmänna ytor i form av torg och strandpromenader. I Inre hamnen ska en ny, tredje stadspark anläggas vid Johannisborg. De andra två stadsparkerna är Folkparken och Vasaparken.


Förtätningen av Norrköpings stadskärna skapar ett ökat tryck på de allmänna platserna. I takt med förtätningen blir det viktigare att de får en hög kvalitet för att tillgodose det ökade behovet. Det gäller i högsta grad parkerna och grönområden som troligen kommer att få en ökad betydelse för fler människor i framtiden.


Allmänna ytor behöver också fylla flera funktioner, som grönska, möjlighet till umgänge, klimatanpassning och ekosystemtjänster. Mer grönska och träd i staden ger som effekt att temperaturen sänks, växter renar luft, buskar dämpar buller och gräsmattor renar dagvatten. Investeringar i nya allmänna platser innebär för framtiden att det krävs större insatser för och höga kvalitetskrav på drift och underhåll av dem, så att värdet av den gjorda investeringen kvarstår.

 

Johannisborgsförbindelsen

Passagerna över Strömmen är Norrköpings flaskhalsar. I samband med att det byggs på norra sidan av Strömmen kommer ytterligare en broförbindelse att behövas. Den kallas Johannisborgsförbindelsen och planeras öster om Hamnbron, som idag har en trafik på omkring 32 000 fordon per dygn. Trafiken från Söderleden kommer att ledas till Johannisborgsförbindelsen.

 

Kommunal service i områdena

Stadsdelsutvecklingen av Inre hamnen och Butängen innebär att kommunal service i form av exempelvis förskolor, skolor, kultur- och fritidslokaler och lokaler för vård- och omsorgskontorets verksamhet kommer att lokaliseras till områdena. Men det ger också en möjlighet att skapa attraktiva lokaler i gynnsamma lägen för mer administrativa kommunala verksamheter, som har stor konkurrerens när det gäller rekrytering av medarbetare. En lokalisering i närheten av resecentrum gör det lättare att locka medarbetare att pendla in till Norrköping. Att kunna erbjuda moderna lokaler kan också ses som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.