balansvåg

I Sverige har kvinnor högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre livsinkomst och så småningom även lägre pension än män. Det visar Statistiska Centralbyrån i sin publikation ”På tal om kvinnor och män”. Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade än män.

Säkerställa att resurserna används jämställt

För att möta de här utmaningarna har Norrköpings kommun påbörjat ett arbete med att utveckla det systematiska jämställdhetsarbetet. Från och med 2018 ska alla nämnder analysera statistik och verksamhetstal utifrån ett genusperspektiv. Syftet är att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Arbetet är ett resultat av att kommunen 2016 undertecknade CEMR-deklarationen som är den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Könsuppdelad statistik

Genom könsuppdelad statistik tydliggörs skillnader och likheter mellan könen och i förlängningen skapar det en högre kvalitet på beslutsunderlagen. Ett systematiskt jämställdhetsarbete kan resultera i riktade insatser mot de grupper som bäst behöver dem.