Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder har antagit. Målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. De 17 målen är även aktuella i kommunen på det lokala planet.

Kommuner har viktig roll

Sveriges regering tillsatte 2016 Agenda 2030-delegationen som leder arbetet i Sverige. Den 11 mars 2019 överlämnades delegationens slutbetänkande till stadsrådet Isabella Lövin. Det innehåller förslag på hur de globala målen för hållbar utveckling kan implementeras i Sverige.

Delegationen bedömer att kommuner har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Innehållet kan där omsättas till praktisk handling på lokal nivå med närhet till invånarna.

Norrköping med i Glokala Sverige

I Norrköping finns de globala målen med i kommunens ”Övergripande mål och måluppfyllelse i Norrköping kommun 2019-2022”. Norrköpings kommun är också med i det SIDA-finansierade projektet Glokala Sverige. Genom kommunens deltagande i projektet kommer utbildnings- och kommunikationsinsatser med koppling till de globala målen genomföras under 2019.

 

Kommunens arbete med Agenda 2030 kommer ge medarbetare och invånare i Norrköping möjligheten att se samband mellan den lokala och globala nivån. Med hjälp av Agenda 2030 som verktyg, kan förståelsen öka för hur olika delar av hållbarhetsarbetet hänger ihop.