Det är särskilt barn och unga och de allra äldsta som använder kommunala tjänster i form av förskola, skola och äldreomsorg. Därför är det extra viktigt att studera utvecklingen framåt i tiden när de gäller dem.

Ökning av både unga och äldre

Sett bakåt i tiden så har antalet barn och unga ökat under vissa år och minskat under andra. Men när man ser framåt genom befolkningsprognos till år 2028 respektive en gissning till år 2050, så kommer antalet förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever att öka, men olika mycket. Gissningen bygger på en framskrivning av befolkningsprognosen.

 

Förskolebarnen har enligt prognosen en förväntad ökning med 400 barn under den närmaste tioårsperioden och med en gissad ökning med ytterligare 1 700 1-5-åringar fram till år 2050.

 

Antalet barn i grundskolan har ökat kraftigt under senare år och den ökningen väntas fortsätta under kommande tioårsperiod. Då blir antalet barn 6-15 år cirka 1 700 fler än idag med en fortsatt ökning med 2 800 fler elever i grundskolan år 2050.

 

Gymnasieeleverna väntas öka med 1 400 ungdomar 16-18 år till år 2028 och med ytterligare 500 fram till 2050.

 

Antalet kommuninvånare som är 80 år och äldre väntas få en kraftig ökning med ungefär 3 000 personer den närmaste tioårsperioden och med ytterligare cirka 3 600 personer fram till år 2050.

 

Utvecklingen för de fyra åldersgrupperna visas i diagrammet nedan.

Diagram som visar befolkningsutvecklingen för barn, unga och äldre fam till år 2050

Källa: Statistiska centralbyrån respektive Norrköpings kommun, definitiv prognos 2019

Betydelsefulla förändringar

Ökningen av antalet barn och unga är betydelsefullt. Det innebär att det kommer att behöva mer verksamhet i förskola och skola, fler medarbetare och ett ökat behov av lokaler.

 

När det gäller ekonomin är det framför allt den stora ökningen av antalet äldre, det vill säga från 80 år och uppåt, som spelar stor roll. Det beror på att äldreomsorgen är personalintensiv och därmed kostsam.

 

Sett över perioden fram till år 2050 visar den gissade utvecklingen av 80-åringar och äldre på ungefär en fördubbling av antalet mot idag. Det beror bland annat på positiva effekter av medicinsk utveckling och bättre levnadsförhållanden som gör att vi i snitt lever längre. Troligen kommer äldre i framtiden att må bättre i högre åldrar och klara sig själva i större utsträckning. Utvecklingen kommer med största sannolikhet att medföra diskussioner om äldreomsorgens framtida innehåll.