I Norrköping är det fortfarande bostadsbrist. Särskilt saknas bostäder för grupper med låga inkomster eller som av andra anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden. Trots att det byggs mycket för närvarande görs bedömningen att det kommer att vara ett underskott på bostäder de närmaste tre åren.

Balans för studenter och äldre, brist för andra

En grupp som klarar bostadsfrågan någorlunda bra är studenterna i Norrköping. Studerande vid Linköpings universitet eller Yrkeshögskolan i Norrköping har särskilda studentbostäder att söka. Ungdomar som inte studerar har det svårare på bostadsmarknaden eftersom det finns för få små bostäder som är lediga.

 

För äldre med behov av särskilt boende finns bostäder att tillgå. Det finns också totalt mer än 300 senior- respektive trygghetsbostäder. Det ser dock sämre ut för personer med funktionsnedsättning, där det finns en kö till LSS-boenden i kommunen.

 

När det gäller nyanlända personer är det en brist på hyresrätter med tillräckligt låga hyresnivåer. I bostadsbristens spår kan hyresvärdarna ställa höga krav på anknytning till arbetsmarknaden och välja att exempelvis inte godkänna etableringsersättning eller försörjningsstöd som inkomst. Det innebär att personer istället kan behöva stöd för tillfälliga boenden i form av vandrarhem, hotell, husvagn eller härbärge. Tillfälliga boenden har ökat kraftigt från 2017 till 2018.  

 

I januariöverenskommelsen, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna och miljöpartiet, finns förslag om att införa fri hyressättning vid nybyggnation. Det kan innebära att hyrorna för nybyggda lägenheter ökar, att bristen på bostäder med låga hyror förstärks och att det blir fortsatt svårt för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden att hitta en bostad på den reguljära bostadsmarknaden.

Brist i stora delar av Sverige

Boverket genomför årligen en bostadsmarknadsenkät till kommunerna. Enkätsvaren från år 2019 visar att bristen på bostäder är ett problem i stort sett hela Sverige. Av de 290 kommunerna anger 240 att de för närvarande har ett underskott på bostäder. Av dem är det 205, bland annat Norrköping, som räknar med ett underskott även om tre år. Norrköpings grannkommuner visar också på ett underskott av bostäder, men Söderköping räknar med att bostadsmarknaden ska vara i balans inom tre år.

 

Åtgärder mot missbruk av hyreskontrakt

När bostadsbristen är stor uppstår en svart marknad med försäljning av hyreskontrakt, och så är det även i Norrköping. För att motverka det här är ny och förändrad lagstiftning på gång, som förväntas leda till en bättre fungerande hyresmarknad.

 

I en proposition i april 2019 föreslog regeringen en skärpning av straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning. Man föreslog även att köp av hyreskontrakt ska kriminaliseras. Dessutom föreslogs stramare regler för hyressättning vid andrahandsuthyrning och att det ska bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till oskäligt hög hyra. Den som bryter mot de här reglerna ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

 

Begränsning av egenbosättning

Det har genomförts en utredning om översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I juni 2019 lämnade regeringen förslag på lagrådsremiss som innebär att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Det har ännu inte lagt någon proposition i frågan, men lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Enligt förslaget ska endast boenden som godkänts efter social prövning godtas för egenbosättning och vissa områden i kommunerna ska helt undantas. Norrköping är en av de orter som har haft en stor del egenbosättning, vilket har bidragit till en socialt besvärlig situation som exempelvis trångboddhet. En lagändring kan därför påverka Norrköpings läge.

 

Brist på bostäder bidrar till sociala problem

Bostadsbrist och trångboddhet är faktorer som bidrar till och förstärker sociala problem. Barn är mer utsatta när familjer blir trångbodda och när föräldrar som separerar inte kan hitta en ny bostad.

Brist på bostäder gör det också svårt för socialkontoret att erbjuda klienter med vårdbehov hemmaplanslösningar som alternativ till kostsamma institutionsplaceringar.