Vård- och omsorgsverksamheten är kraftigt reglerad av lagstiftning som beslutas av Sveriges riksdag och av andra regelverk. Här redogörs för ett antal statliga utredningar som kan komma att påverka vård- och omsorgskontoret i framtiden.

Reglering av yrket undersköterska

En utredning föreslog i april 2019 att det införs en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln. Enligt förslaget ska vård- och omsorgsutbildningen bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen. Syftet är att stärka verksamheternas kvalitet och att öka säkerheten. Utredningen föreslår att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

 

Utveckling och samordning inom psykisk hälsa

I slutet av 2018 presenterades slutbetänkande från en utredning om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa. Där föreslås en långsiktig nationell strategi för området och en utveckling av den statliga styrningen. Dessutom föreslås att kommuner och landsting ska ges statsbidrag för utvecklingsinsatser inom området under perioden 2020-2030. Om så blir fallet kan det vara möjligt för kommunen att utveckla verksamhet inom socialpsykiatrin med finansiering av statsbidrag.

 

Samordnad utveckling för god och nära vård

Det pågår en utredning om samordnad utveckling av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Den har lämnat två delbetänkanden hittills och ska slutredovisas senast den 31 mars 2020. Förslagen kan komma att innebära krav på ökad samverkan mellan olika huvudmän. Den nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisationen kan behöva omstruktureras och det kan komma att krävas ökad kompetens och medicinskteknisk utrustning inom den kommunala verksamheten.

 

Förslag till ändringar av LSS

I början av 2019 presenterades förslag från LSS-utredningen, det vill säga utredningen om förändringar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utredningen förslår tre nya LSS-insatser:

  • Personlig service och boendestöd
  • Personligt stöd till barn
  • Förebyggande pedagogiskt stöd

Dessutom föreslås att personlig assistans endast ska omfatta personer över 16 år och att staten ska ha hela ansvaret för insatsen. Om utredningens förslag genomförs kommer kommunerna inte längre att erbjuda personlig assistans, men däremot nya insatser enligt ovan. Men förslagen har väckt mycket kritik så det är osäkert hur mycket av dem som kommer att gå vidare.

 

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på åtgärder som kan främja införande av välfärdsteknik som ökar trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och som avlastar personal. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.