Det svenska arbetet mot tobak har varit framgångsrikt utifrån att det är ett brett åtgärdsprogram där olika instanser samverkar. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar en kombination av åtgärder såsom information, opinionsbildning, utbildning, tobaksavvänjning, rökfria miljöer, lagstiftning och en aktiv prispolitik. Vid halvårsskiftet 2019 skärptes tobakslagen och utökades till att omfatta fler rökfria utomhusmiljöer.

Rökningen har minskat i Norrköping

Genom Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor går det att följa utvecklingen av rökning i Norrköping. Den visar på en tydlig minskning. År 2006 rökte 18 procent av norrköpingsborna dagligen, 22 procent av kvinnorna och 13 procent av männen. År 2018 var andelen nere i 8 procent totalt, 9 procent av kvinnorna och 7 procent av männen. Det är alltså fortfarande en högre andel av kvinnorna som röker dagligen, men skillnaden mellan könen har minskat samtidigt som minskningen är stor totalt sett.

 

En uppdelning i olika åldersgrupper år 2018 visar att andelen dagliga rökare är störst i åldersgruppen 45-64 år med 9 procent och minst i gruppen 30-44 år med 6 procent. De yngsta och de äldsta åldersgrupperna ligger på 8 procent. Skillnaderna är alltså inte så stora mellan åldersgrupper.

Rökfritt Sverige 2025

Norrköping har som en av många kommuner ställt sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Det är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till utfasning av rökning, med målsättning att mindre än fem procent av befolkningen röker år 2025.

 

När fler utomhusmiljöer har blivit rökfria i kombination med Norrköpings ställningstagande för Tobacco Endgame och övrigt förebyggande arbete, kommer det förhoppningsvis att ge positiv inverkan. En uppskjuten tobaksdebut och minskning av det totala tobaksbruket bland befolkningen kan bidra till positiva effekter på folkhälsan.