Antalet jobb har ökat i Norrköping under senare år. Särskilt stor är ökningen inom företagstjänster, vård och omsorg och utbildning. Men vilka blir framtidens jobb i Norrköping?

66 600 jobb i Norrköping

Det är en lång eftersläpning på uppgifterna om antal arbetstillfällen, så de senaste siffrorna är från 2017. Då fanns drygt 66 600 jobb i Norrköping, vilket innebär en ökning med cirka 8 400 jobb på tio år. Under samma period ökade antalet norrköpingsbor med ungefär 5 500 personer i åldrarna 19-64 år, vilket betyder att jobben under den perioden ökade mer än antalet personer i yrkesverksam ålder.

Ökning av arbetsställen

För att få färskare uppgifter kan man istället titta på antalet arbetsställen i Statistiska centralbyråns företagsregister. Antalet arbetsställen har ökat för varje år på senare tid. I april 2014 var antalet arbetsställen cirka 11 800 och i april 2019 12 700. Det går inte att direkt göra någon översättning till antalet jobb, men utvecklingen tyder på en fortsatt ökning.

 

Tjänstesektorn har ökat, tillverkning minskat

Under tioårsperioden har branschen företagstjänster ökat mest med +1 800 jobb. I den gruppen finns en blandning av verksamheter, till exempel konsulter inom juridik, ekonomi och teknik, uthyrning, bemanning, fastighetsservice och andra stödtjänster. Den bransch som har minskat mest är tillverkning. Den har minskat med -1 800 jobb, det vill säga lika mycket som företagstjänster ökade. I viss mån kan det vara stödfunktioner som tidigare fanns inom tillverkningsföretag som har avknoppats och som därför nu räknas som företagstjänster. Men man kan ändå konstatera att det har skett en förändring från tillverkning till tjänsteproduktion.

 

Andra näringsgrenar som har ökat kraftigt under tioårsperioden är vård och omsorg med + 1 700 jobb, utbildning med +1 600 jobb, offentlig förvaltning med +1 200 jobb och byggverksamhet med +1 100 jobb. Ökningen av alla dessa näringsgrenar speglar att Norrköping utvecklas kraftigt med en ökande befolkning som behöver mer samhällsservice och fler bostäder. Även den näringsgren som kallas personliga och kulturella tjänster har ökat med +800 jobb. Den innehåller sådant som kultur, nöje och fritid. Det är alltså tydligt att det är tjänstesektorn som har ökat på senare år.

 

Mer tjänster i framtiden

I framtiden kommer det att bli fler jobb inom förskola, skola och vård och omsorg, eftersom antalet yngre och äldre Norrköpingsbor kommer att öka. På grund av brist på personer med rätt kompetens och problem med finansiering av offentliga tjänster kommer ökning av jobben troligen inte att vara i direkt proportion till befolkningsökningen.

 

När det gäller byggsektorn är aktiviteten i Norrköping mycket hög.  Branschen är mycket konjunkturkänslig och man måste räkna med att det blir en avmattning av byggande, men det är omöjligt att avgöra när. Det har dock skett en viss minskning av antalet bygglovsansökningar under det senaste året.

 

Handelns förändring påverkar stadskärnan

Handeln är ett område där det sker stora förändringar. E-handeln växer snabbt och konsekvensen blir färre fysiska butiker, färre anställda inom butikshandel och ökad prispress och konkurrens med utlandet.

I Svensk Handels scenario väntas e-handeln år 2025 utgöra omkring en fjärdedel av detaljhandeln och omkring 40 procent av sällanköpshandeln. Redan har var tionde butik i Sveriges sällanköpshandeln tvingats stänga igen de senaste sex åren. Det här påverkar stadskärnan där det sker en omställning från konsumtion till upplevelser. Det blir fler restauranger och annan upplevelsebaserad verksamhet.

 

Norrköping har en positiv utveckling när det gäller kulturella kreativa näringar. De skiljer sig från de traditionella näringarna genom att de är mer digitaliserade, globaliserade och förändringsbenägna. Sådana urbana verksamheter kan bidra till att skapa en trygg, men levande innerstad och bidra till en stark besöksnäring.

 

Bra branschbredd

För en framtida god utveckling av arbetsmarknaden är det viktigt med hög branschbredd, det vill säga att det finns många branscher som är representerade i Norrköping. Då drabbas inte orten lika hårt om det blir en svacka inom någon specifik bransch.

 

Branschbredden i Norrköping ligger i stort sett på samma höga nivå som jämförbara kommuner. I Norrköping finns det drygt 470 branscher som har minst tre förvärvsarbetande. När det gäller de kommuner som vi brukar jämföra oss med skiljer sig Eskilstuna från de övriga. Där är branschbredden endast omkring 400.

 

Nyföretagande

Ett sätt att försäkra sig om ett gott framtida näringsliv är att det startas nya företag. Men nyföretagandet har minskat i Sverige under det senaste året, vilket i och för sig vanligt när det är högkonjunktur. Räknat som antal nystartade företag per 1 000 invånare har det även skett en viss minskning i Norrköping, även om minskningen inte är lika stor som i riket totalt.

 

I Norrköping startades drygt 700 företag under 2018. Det är ungefär på samma nivå som under de senaste åren, förutom för 2016 då antalet nystartade företag var omkring 800.

 

För att stödja nyföretagande erbjuds många insatser. Ett exempel är Ung Företagsamhet, där gymnasieungdomar får möjlighet att driva UF-företag och prova på hur det är att vara företagare. Andra exempel är organiserat stöd till nya företagare, bland annat NyföretagarCentrum.

 

Verksamhetsmark för ny- och ometableringar

Det finns en ökad efterfrågan på verksamhetsmark för ny- och ometableringar av företag. Kommunens markreserv på lång sikt måste säkras för att kunna erbjuda mark för till exempel verksamheter med stora ytbehov. Den expansion som kommunen upplevt de senaste åren har varit möjlig delvis på grund av ett bra markinnehav. Ett kommunalt markinnehav möjliggör att kommunen kan erbjuda nya marknadsaktörer plats för byggande i Norrköping.