I översiktsplanen för staden anges att biltrafiken inte ska öka trots att antalet invånare beräknas bli betydligt fler till år 2035.

Mer av hållbara trafikslagen

Fler människor utan att biltrafiken ökar innebär att det behövs en tydlig prioritering av de hållbara trafikslagen i form av gång, cykel och kollektivtrafik. Det har genomförts ett arbete om Framtidens resor i Norrköping i ett EU-finansierat projekt i samarbete mellan Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland. Där föreslås bland annat nya gång- och cykelvägar, nya spårvägsdragningar och separata körfält för bussar.

 

Framtidens resor i Norrköping tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken planeras att vara på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från resecentrum gå snabbare.

Utveckling av spårvägsnätet

Spårvägsnätet behöver utvecklas och kapaciteten höjas, vilket blir en nödvändighet för att kunna nyttja kommande fördelar av Ostlänken och ett nytt resecentrum fullt ut. Det innebär betydande investeringar i nya spårvägslinjer och spårvagnar samt högre kapacitet i vagnhallar och verkstad.

 

Sammanhållen stad

Norrköping har goda förutsättningar att bli en allt mer sammanhållen stad. Begreppet 20-minutersstaden används för att beskriva en stad där många funktioner är tillgängliga inom 20 minuter för de flesta med en promenad, cykeltur eller kollektivtrafikresa.

 

Närhet till samhällsfunktioner betyder mer för den som har sämre ekonomiska resurser och en sammanhållen stad gynnar därför integration. En sammanhållen stad behöver innehålla blandade funktioner, så att avstånden mellan exempelvis bostad och service inte blir för långt.

 

Infrastrukturprojekten behöver samordnas

Staden kommer att fortsätta påverkas av all byggnation, inte minst av de stora infrastrukturprojekten som Ostlänken, nytt resecentrum och Johannisborgsförbindelsen, som är en förbindelse över Strömmen som bygger ihop en trafikled i form av en yttre ring. Det blir en avsevärd påverkan på vägtrafiken under många år framåt. Här gäller att projekten samordnas och styrs på bästa sätt för att klara av att driva trafiken med acceptabel kapacitet och god trafiksäkerhet.