Sverige har var länge varit ett land med mycket god tillgång till billig, fossilfri el med hög leveranssäkerhet. Det har varit en viktig konkurrensfördel och en förutsättning för att bygga upp den svenska basindustrin. Brist på el eller effekt har i princip inte varit något man har diskuterat, men under senare år har det snabbt aktualiserats och är nu en reell utmaning för flera regioner och städer, och kan snart bli det även för Norrköping. Effektbristen orsakas av flera samverkande faktorer såsom bristande kapacitet i elnäten, en ökad elanvändning och en ökad andel variabel elproduktion.

Kapacitetsbrist i stamnätet

Vattenkraften finns framför allt i norra Sverige, men elanvändningen sker i stor utsträckning söderöver, vilket gör att effekttillgången överlag är god men inte alltid finns där den behövs som mest. Stamnätet har överföringsbegränsningar, huvudsakligen på grund av att elnätet har flaskhalsar som behöver byggas bort.

Det tar lång tid att bygga stamnät, upp till 10 - 15 år. Det gör att vi som finns i södra Sverige troligtvis behöver förhålla oss till en realitet med effektbrist innan flaskhalsarna är bortbyggda och stamnätet har fått en ökad kapacitet.

Ökad elanvändning och elektrifiering av samhället

Generellt använder vi mer el i samhället och många processer som tidigare drevs av fossila energislag flyttas över på el, vilket bidrar till en ökad efterfrågan. Exempel på detta är elektrifieringen av fordonsflottan och omställning av basindustrin till exempelvis fossilfri stålproduktion. Det blir också allt fler etableringar av nya typer av elintensiva verksamheter som serverhallar eller batterifabriker, vilka är stora elkonsumenter.

 

Omställning till förnybar och mer variabel elproduktion

Systemet för att producera el är under omvandling och produktionen blir till större del förnybar och mer variabel, genom att exempelvis vattenkraft, vindkraft och solenergi varierar med vädret och över säsong eller dygnet.  Under kortare perioder då den variabla produktionen är låg och konsumtionen är hög kan det uppstå situationer med effektbrist. Det innebär att det under vissa tidsperioder inte kan produceras tillräckligt med planerbar elproduktion i kraftverken för att möta bortfallet av variabel elproduktion, så kallad kraftbalansering.

 

I de fall som kraftbalansering sker över långa avstånd kan brister i nätkapacitet leda till otillräcklig förmåga att få fram den el som efterfrågas på ett driftsäkert sätt och det finns risk att det uppstår störningar i elleveransen.

 

Förutsättningar i Östergötland

Enligt Svenska kraftnät, som är den myndighet som ansvarar för stamnätet, har Östergötland i dagsläget en relativt god tillgång till el och effekt. Förutsättningarna kan dock ändras om exempelvis elintensiva etableringar sker i angränsande kommuner eller regioner. Situationen är idag mycket ansträngd i Mälardalen och i Malmöregionen. I bland annat Stockholmsområdet, Uppsala och Västerås har Svenska kraftnät redan sagt nej till ökat effektuttag på grund av problem med nätkapaciteten. Det kan innebära hinder för nyetableringar av industrier och av byggnation av nya bostadsområden. På så sätt kan det få en negativ påverkan på tillväxten.

 

Påverkan på Norrköpings utveckling

Bristande tillgång på eleffekt kan bli en kritisk faktor för nyetableringar och fortsatt tillväxt i Norrköping och i regionen. Om många etableringar av elintensiva företag sker inom en och samma elmarknadsregion finns det risk att det begränsar den allmänna tillväxten.

 

Problemet med effektbrist är något som huvudsakligen kan lösas på nationell nivå, men behöver även hanteras regionalt och lokalt. Här kan Norrköping bidra genom att samverka med andra kommuner. Tillsammans kan man omvärldsbevaka och analysera förutsättningar för och konsekvenser av etablering av elintensiva verksamheter i regionen, för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar.