Befolkningsutvecklingen i Norrköping innebär att det blir fler yngre och fler äldre personer. Det betyder att det behövs mer kommunal verksamhet vilket i sin tur medför stora utmaningar när det gäller lokalplanering och lokalförsörjning i framtiden. Framför allt gäller det lokaler för utbildning och för vård och omsorg. Det finns också lokaler som behöver ersättas, till exempel paviljonglösningar och sådana lokaler som inte uppfyller nya krav som ställs på äldreboenden.

Samarbete för en bra lokalplanering

 

Som underlag för lokalplaneringen behövs ett nära samarbete mellan kontor inom kommunen för att skapa och tolka befolkningsprognoser som ger volymskattningar i olika delområden i kommunen. Samarbete behövs också för att samordna behov och utreda lämpliga lokaliseringar av framtida lokaler. Lokalfrågan ingår som en del i det som påverkar verksamheternas möjlighet att uppfylla sina mål.

 

En viktig förutsättning är att i ett tidigt skede avsätta tillräckning med mark för den kommunala servicen i samhällsbyggnadsprocessen. När man planerar nya bostadsområden behöver man tidigt tänka in behoven för till exempel förskolor och skolor, som kräver relativt stora ytor.

 

Ofta finns en alternativanvändning av mark som avsätts till kommunal service. Det innebär att det finns en viss konkurrens om hur marken ska nyttjas. Beslut om detta tas politiskt i samband med beslut om detaljplan, men det skulle även behövas ske en utveckling av hanteringen och prioriteringen i ett tidigt skede då frågan diskuteras i tjänstemannaorganisationen.

Olika förutsättningar i ytter- och innerområden

Norrköping fortsätter att expandera och nya bostadsområden planeras i stadens ytterområden. I innerstaden kommer förtätning genom bostadsbebyggelse att fortsätta där det är möjligt. Förutsättningarna för att tillgodose dessa områden med kommunala lokaler är olika. Tillgången på tomter i innerstaden är mer begränsad och stads- och gatubilden gör att placering av lokaler inte är möjlig på vissa ställen. I översiktsplanen finns beskrivning av geografiska utvecklingsområden för bostäder inom kommun. Den visar en strategi för hur man kan möta behovet fram till år 2035.

 

Innovativa lösningar

När det gäller anskaffning av framtida förskolor och grundskolor i stadsmiljö kan man behöva hitta nya, innovativa lösningar för lokalytor, funktioner och byggteknik. Den stora utmaningen för framför allt förskolorna är begränsningen av utemiljön. Ett alternativ som kan behöva undersökas är att placera förskolor och grundskolor i anslutning till parkområden för att komplettera barnens och elevernas utemiljö. Man kan också undersöka om det kan vara praktiskt möjligt att ha utemiljö på byggnadens tak.

 

Lokaler för en attraktiv arbetsgivare

En annan dimension på kommunala lokaler är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det kommer att vara en mycket stark konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens, vilket leder till att hur lokalerna ser ut och var de ligger kan vara ett verktyg som påverkar. Arbetspendlingen kommer med all sannolikhet att fortsätta att öka i framtiden.

 

Lokaler i Butängen och Inre hamnen

Den framtida stadsdelsutvecklingen av Butängen och Inre hamnen innebär att kommunal service kommer att lokaliseras i dessa områden. Förutom etablering av lokaler för den primära verksamheten i området, är det praktiskt möjligt att även etablera andra kommunala verksamheter i kontorslokaler. Det gäller framför allt sådan kontorsverksamhet som har en stor konkurrens i sin rekrytering och som inte är bundna till en geografisk placering i sitt uppdrag.

Lokalförsörjningsplan

Kommunfullmäktige lämnade i samband med budget 2019 ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan. Planen ska på kort och lång sikt ge förutsättningar för att med god framförhållning planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. Lokalförsörjningsplanen utgår från de behov som signaleras från den kommunala verksamheten, oavsett om det är behov som uppstår på grund av demografiska förändringar eller på andra grunder.

 

Verksamhetsnämnderna kommer att besluta om de underlag som ska ligga till grund för lokalförsörjningsplanen, och på så sätt kommer nämnderna att ges möjlighet att beakta lokalerna som en del av sitt verksamhetsansvar. Nämndernas samlade behov av lokaler kommer sedan att bearbetas och sammanställas i lokalförsörjningsplanen. Den kommer därefter att ligga till grund för kommunens samlade investeringsbudget när det gäller lokaler.

 

Het byggmarknad

Det finns alltså en utmaning i det framtida arbetet att tidigt planera för avsättning av tillräckligt med tomtmark och att detaljplaner kommer fram i rätt tid. Dessutom finns det en viss oro för att rent praktiskt klara att genomföra den stora omfattningen av framtida nyinvesteringarna utifrån tillgängliga resurser på marknaden. Rent generellt i Norrköping förväntas byggmarknaden vara stark, vilket gör att priserna blir höga och att det blir en stor efterfrågan på arkitekter, projektledare och entreprenörer. Utifrån det perspektivet är det viktigt att kommunen är attraktiv som byggherre för att skapa god konkurrens i anbudsförfarandet, för att så långt det är möjligt hålla anbuden på en rimlig nivå.