Kommuner är inblandade i olika områden som gör att de behöver ta ställning till deras roll och bidrag till omställningen av ett förnybart energisystem. Till exempel kan kommunen äga mark eller fastigheter som lämpar sig för vindkrafts- eller solcellsparker. Kommunen kan ha ansvar för flöden i samhället som potentiellt kan vara substrat för olika energislag. Vilken roll ska kommuner, och då speciellt Norrköpings kommun, ha i omställningen till ett förnybart energisystem? Ska kommunen möjliggöra för ökad förnybar energiproduktion eller till och med vara en energiproducent?

Potential för biogasproduktion

Ett område är kommunens potential för biogasproduktion, eftersom flera av de substrat som lämpar sig för biogasproduktion är kommunala ansvarsområden, till exempel utsorterat matavfall och avloppsvatten. Förutom biogasens roll för att uppnå ett förnybart energisystem, bidrar även biogas när den ersätter fossila bränslen till bättre luftkvalitet, inhemsk produktion och därmed ökad sysselsättningsgrad, ökad försörjningstrygghet och minskad sårbarhet, växtnäring i kretslopp, lägre motorbuller, cirkulär ekonomi och lokal- och regionalekonomisk nytta.

 

Biogas bidrar direkt eller indirekt positivt till samtliga 17 globala mål, och har även direkt positiv effekt på åtta av de totalt 16 svenska miljökvalitetsmålen. Biogasen har en tydlig koppling till kommunala angelägenheter såsom avfall, avlopp, energi och transporter. Ur ett samhällsperspektiv är biogasen en nyckelfaktor och bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle med kopplingar till jordbruk, skogsbruk, livsmedelsindustrin samt pappers- och massaindustrin.

Biogas som fordonsbränsle

Biogas är ett fossilfritt bränsle för fordon som har mycket bra miljöprestanda jämfört med andra alternativ. Flytande biogas, LBG, är lämpligt för tunga fordon med krav på långa räckvidder medan gasformig biogas, CBG, är bättre lämpad för lokaltransporter eller där tankningsmöjligheter finns tillgängliga.

 

Biogas Research Center vid Linköpings universitet har genomfört en studie där det konstateras att det i Norrköping finns en stor potential för både flytande och gasformig biogas. Den största potentialen för biogasproduktion i Norrköping finns inom jordbruk och pappers- och massaindustri. För att realisera denna potential krävs samarbete mellan aktörer för samordning av resurser och kunskap.

 

Även Region Östergötland har genomfört en studie om biodrivmedel och konstaterat att det finns mycket goda förutsättningar för biodrivmedelsproduktion och att skogs- och jordbrukssektorerna behöver involveras i hög grad.

 

Förnybar el

Norrköpings kommun har genom sin energiplan en målsättning om att till 2030 enbart använda sig av förnybara energislag och bränslen. För att nå upp till målet behöver kommunen ställa om och öka andelen förnybar energi. Energiplanen specificerar inte vilka energikällor och bränslen som ska prioriteras, bara att de ska vara av förnybart ursprung, med syfte att undvika konkurrens mellan olika förnybara alternativ.

 

I dagsläget har kommunen ett elavtal på Bra Miljöval-el, vilket innebär att man enbart köper förnybar el. Ett mer direkt sätt att bidra till omställningen är att investera i egna anläggningar för elproduktion, som exempelvis solceller. En sådan investering skulle även delvis kunna bidra till att öka försörjningstryggheten på el lokalt. Redan idag finns solcellsinstallationer på ett antal av kommunens fastigheter. Både Norrevo fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB ser över möjligheten att installera solceller, framför allt vid nybyggnation.

 

Samhällsengagemang kring solel

Solelproduktion är en mycket aktuell fråga och det finns ett stort samhällsengagemang. Det inkommer många förslag och förfrågningar kring solel till kommunen. Av den anledningen har kommunstyrelsens miljö- och klimatberedning påbörjat en diskussion om vilken roll Norrköpings kommun ska ha i produktionen av förnybar el.

 

Det finns behov av att utreda hur kommunen kan verka för att öka produktion av förnybar el och bränslen inom kommunens geografiska område, med syfte att uppnå energiplanen mål och bidra till omställning av ett fossilfritt Sverige. Det är viktigt att ta ställning till vilka principer som ska gälla kring exempelvis ägande och produktion. Hur ska kommunens engagemang se ut? Bör kommunen ha förnybar produktion i egen regi, trots att det inte finns något kommunalt energibolag i Norrköping? Eller ska det skapas nya samverkansformer för produktion av förnybar el och bränslen?