Det finns vissa samband mellan arbetslöshet och efterfrågan på sociala insatser. Föräldrar till barn som får stödinsatser från socialtjänsten har enligt studier en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det verkar även troligt att ungdomsarbetslöshet bidrar till ökad risk för missbruk bland unga vuxna som i sin tur leder till sociala insatser.

Arbetslösheten har minskat men är högre än i riket

Den totala arbetslösheten i Norrköping i maj 2019 hade inte varit så låg på över tio år. Minskningen i arbetslöshet på senare tid har varit särskilt tydlig bland unga vuxna. Även långtidsarbetslösheten har minskat.

 

Jämfört med riket har Norrköping fortfarande en högre arbetslöshet och andelen av de arbetslösa som är långtidsarbetslösa är också högre i Norrköping än i riket. Arbetslösheten bland 16-64-åringar var i maj 2019 10,1 procent i Norrköping och 6,6 procent i riket. Det var 7 130 personer inskrivna som arbetslösa i Norrköping och om arbetslöshetsnivån som vara den samma som i riket skulle 2 470 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen.

Viss ökning av arbetslösheten 2020

Enligt Arbetsförmedlingen förväntas arbetsmarknaden i Östergötland att i huvudsak utvecklas i positiv riktning under resten av 2019 och under 2020. Men takten i förändringen bromsar in och under loppet av år 2020 väntas arbetslösheten att öka något.

 

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet, men samtidigt som sysselsättningen stiger förväntas även arbetslösheten öka under 2020. Det beror på ett väntat något svagare konjunkturläge och att utbudet av arbetskraft ökar något mer än sysselsättningen. Även om jobbtillväxten fortsätter att vara stark finns det många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Läget är särskilt bekymmersamt för personer med kort utbildning. Gymnasieutbildning är ofta ett grundkrav för att få en anställning.