Efter den stora flyktingvågen 2015 har det nu skett en kraftigt minskning och enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet asylsökande att minska ytterligare de närmaste åren. Prognosen har beräknats utifrån att förlängningen av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige godtas.

Mottagandeutredningens förslag

I Norrköping har en stor andel av de asylsökande eget boende, vilket har bland annat har lett till trångboddhet. I mottagandeutredningen föreslås begränsningar av möjligheterna till egenbosättning för asylsökande. Enligt förslaget ska endast boenden som har godkänts efter en social prövning godtas för egenbosättning, och vissa områden i kommunerna ska helt undantas från möjligheten till egenbosättning. Asylsökande som ändå bosätter sig i ett sådant område ska då inte ha rätt till dagersättning. Förslagen har varit ute på remiss, bland annat hos kommunerna, och i juni 2019 skickades de till Lagrådet. 

Svenska för invandrare

Man kan räkna med att antalet nyanlända till Norrköping kommer att minska de kommande åren. Det innebär att behovet av platser för svenska för invandrare (sfi) minskar över tid, men inte i samma utsträckning som antalet nyanlända. Det beror på att det under längre tid har varit ett högt tryck på sfi med en kö till utbildningen.

 

Utifrån januariöverenskommelsen, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna och miljöpartiet, kan även utformningen av sfi påverkas. Genom integrationsåret ställs det högre krav på koppling mellan sfi och arbetslivet, som gör att verksamheten behöver ta fram nya koncept för att motsvara de nya kraven.

 

Det ställs även högre krav både på verksamheten och på deltagarnas prestation, genom att det kan bli krav på att tillhandahålla fler utbildningstimmar. Även den språkplikt som nämns kommer förmodligen att ingå för den reguljära utbildning som kommunen har ansvar för. Det kan leda till att fler särlösningar behöver tas fram för personer som inte har tillräcklig framgång inom sfi.

 

Samhällsorientering

En minskning av antalet nyanlända innebär också ett minskat behov av samhällsorientering. I januariöverenskommelsen föreslås en utökning av antalet timmar, men det påverkar inte Norrköpings kommun eftersom det här redan erbjuds en kompletterande kurs.

 

Alternativt skyddsbehövande

De föreslagna förändringarna i den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd innebär att en ny grupp, alternativt skyddsbehövande, får rätt till familjeåterförening utan att omfattas av försörjningskravet. De anhöriga behöver då inte ha ett ordnat boende eller försörjning vid ankomst till Sverige, vilket medför att de i behov av försörjningsstöd för sitt uppehälle. En sådan förändring kan innebära att behovet av ekonomiskt bistånd ökar något.