Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum. Uppdraget är att samordna och stödja den kommunala kulturskolan.

Kulturskolecentrums uppdrag

Kulturskolecentret kommer att arbeta med utvecklingsfrågor för kulturskolan kring sådant som kunskapsutveckling och uppföljning samt statistik och forskning. Uppdraget är att samordna och stödja den kommunala kulturskolan, att fördela bidrag följa och sprida forskning samt att identifiera utvecklingsbehov. Syftet är att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Kulturskoleklivet

Det råder stor brist på utbildade pedagoger för kulturskolan i Sverige. Därför permanentas satsningen kulturskoleklivet som har som syfte att förbättra förutsättningarna för att rekrytera lärare till kulturskolan. Kulturskoleklivet är ett gemensamt uppdrag från regeringen till Universitets- och högskolerådet och till Kulturrådet. De kartlägger kulturskolornas behov av kompetens och vilka utbildningsvägar som finns tillgängliga. Ett antal universitet och högskolor har fått särskilda anslag för att arrangera utbildningar för de som vill utbilda sig för att arbeta i kulturskolan eller som behöver kompetensutveckling bland befintlig personal.

 

Kulturskolan i Norrköping

Befolkningsutvecklingen i Norrköping gör att det blir fler som kan efterfråga kurser inom kulturskolan. I takt med ökningen behövs fler ändamålsenliga lokaler i bostadsområden och i kommunens ytterområden.

 

Den tekniska utvecklingen kommer att påverka administration och undervisningsmetoder inom kulturskolan. För att förenkla kontakterna mellan elever, föräldrar och Kulturskolan och för att öka tillgängligheten, kommer Kulturskolan att digitalisera stora delar av administrationen. Syftet är att göra det enklare att anmäla sig till kurser, förenkla schemaläggning och att enklare kunna kommunicera med elever och deras föräldrar. I verktyget ska det även finnas en digital pedagogisk lärplattform som är framtagen för kulturskolornas behov.