Under hela 2000-talet har Norrköping vuxit och den 31 december 2018 var antalet norrköpingsbor 141 676 personer. Enligt prognos, utblick och gissning kommer invånarantalet att fortsätta öka till cirka 148 600 år 2023, 155 100 år 2028 och 186 700 personer år 2050.

Prognos, utblick och gissning

Som ett underlag till planeringen i Norrköpings kommuns olika verksamheter görs varje år en befolkningsprognos. Den visar hur befolkningen väntas växa under de kommande åren och också hur många invånare vi förväntas vara fördelat på åldersgrupper och i olika geografiska områden.

 

Beräkningarna utgår från befolkningen vid det senaste årsskiftet och sedan görs antaganden för den kommande utvecklingen när det gäller in- och utflyttning, hur många barn som kommer att födas och antaganden för dödligheten. Antagandena bygger framför allt av vad som har skett tidigare år, men även annan information används. Det kan vara Migrationsverkets bedömningar av nyanlända, Statistiska centralbyråns antaganden om utvecklingen i riket och information om planerat byggande med mera.

 

Ju längre fram i tiden som prognosen gäller, desto osäkrare blir den. För att markera det kallas den för just prognos 5 år framåt i tiden, utblick 10 år framåt och gissning ännu längre fram, ända till år 2050.

Diagram som visar befolkningsutvecklingen i Norrköping 2005-2050

Källa: Statistiska centralbyrån respektive Norrköpings kommun, definitiv prognos 2019

Befolkningsprognosen har skrivits ned

Befolkningsprognosen har skrivits ned jämfört med tidigare år. Det beror dels på nationella politiska beslut som har gjort att invandringen har minskat kraftigt och dels på att barnafödandet har minskat jämfört med tidigare år.

 

I kommunfullmäktiges dokument Vision 2035 pekas på ett Norrköping med 175 000 invånare år 2035. Den målbilden används även i kommunens översiktsplan. Men gissningen utifrån 2019 års beräkningar hamnar snarare på omkring 164 000 invånare år 2035.