Det bor allt fler i centrala Norrköping, vilket innebär ett ökat tryck på de allmänna platserna. Det innebär att utformningen av de allmänna platserna behöver ses över.

Fler funktioner för allmänna platser

Utvecklingen i Norrköping är stark och det syns bland annat i innerstaden. Befolkningen ökar, gamla rivningstomter bebyggs och där blir det istället bostäder och lokaler. Det innebär samtidigt ett ökat tryck på de allmänna platserna, det vill säga parker, torg och strandpromenader. De behöver utformas så att de fyller fler funktioner. Det kan vara möjlighet till umgänge, utformning för olika åldersgrupper, tillgänglighet för alla, de ska upplevas som trygga platser och de ska kunna ta hand om översvämningar vid skyfallsregn.

Attraktiv stad

Byggandet i staden måste gynna ett rikt stadsliv, ge skönhet och vara upplevelserikt i sin variation. En stads attraktivitet håller på att bli en allt viktigare faktor vid val av bostads- och etableringsort.

 

Mer grönska ger sänkt temperatur

Utifrån klimatförändringarna behövs mer grönska och träd som ger staden en sänkt temperatur. Ytorna behöver planeras så att skyfallsregn gör att det kan svämma över på rätt ställen utan att orsaka skada.

 

Förutom investeringar i de allmänna platserna behövs resurser för drift och underhåll för att kunna sköta och underhålla både befintliga och nybyggda platser. På så sätt kan höga kvaliteter behållas och den gjorda investeringen få en lång livslängd.

 

Bevara naturvärden eller kompensera

När helt ny mark planeras för exploatering kommer alltid avväganden att behöva göras mellan befintliga naturvärden och nyttan med annan markanvändning, till exempel verksamhetsmark. Helst vill man förstås finna lösningar som kan tillgodose både biologisk mångfald och stadens utveckling. I det fall det inte är möjligt att kombinera och bevara naturvärden vid en exploatering, kan som en sista åtgärd kompensera för detta på en annan plats. Det innebär att naturvärden ökar på en annan plats genom till exempel trädplantering eller genom att det anläggs en våtmark.