Sedan början av 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem, som är ett folkhälsoproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Två procent har spelproblem

Man räknar med att ungefär två procent av den svenska befolkningen har spelproblem, men långt fler drabbas. Personer som lever tillsammans med någon som har spelproblem drabbas av konsekvenser i form av dålig ekonomi, konflikter, stress och psykisk ohälsa. Konsekvenserna för personerna med spelproblem och deras närstående liknar konsekvenserna för personer med alkoholproblem. Det är också vanligt att personer med spelproblem också har riskkonsumtion av alkohol, använder tobak och narkotika och det är mer vanligt att de har varit utsatta för våld.

Barns rätt till spelfri uppväxt

När barn växer upp i riskmiljöer och eller spelar om pengar ökar risken för att de i framtiden får spelproblem eller utvecklar ohälsa. Därför är det viktigt att skjuta upp speldebuten, skapa spelfria miljöer, begränsa marknadsföreningen och se till att unga med spelproblem får stöd.

 

I Sverige är det 18-årsgräns för allt spel om pengar. Trots åldersgränsen har nästan en fjärdedel av killarna och nästan en femtedel av tjejerna i åldrarna 16-17 år spelat om pengar det senaste året.

 

Spelproblem går att förebygga

Den ökning av spel om pengar som sker i samhället kommer sannolikt att medföra ökade problem i framtiden. Det kommer att kräva insatser inom flera områden med lagstiftning, vård och behandling samt förebyggande insatser inom exempelvis skolan.

 

Det förebyggande arbetet inom ANDTS-området, som står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel, bygger på regeringen samlade strategi för området. Den bidrar till ett effektivt och kunskapsbaserat arbete på nationell, regional och lokal nivå. Det förebyggande arbetet utgår från kunskap om risk- och skyddsfaktorer och bygger på tanken att barn och unga ska skyddas från negativa effekter av ANDTS.

 

När elever får lära sig mer om spel och spelproblem kan det minska spelandet och under 2019 kommer skolpersonal i Norrköping att utbildas i ämnet. På så sätt får de kunskap och verktyg att kunna arbeta ämnesövergripande med spelfrågan i skolan samt informera och involvera föräldrar.